Σήμερα κατατέθηκε αίτημα από 9 Δημοτικούς Συμβούλους στον Πρόεδρο του Δ.Σ. με
σκοπό τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης αγοράς του
οικοπέδου του κ. Σιγάλα Ευάγγελου στη θέση «Καμάρες» στο Καμάρι.
Από τις 25 Μάϊου με έγγραφο της, η Θηραϊκή Πολιτεία είχε ζητήσει να τεθεί προς
συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο δεν συμπεριελήφθη στη σημερινή ημερήσια
διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου.