Μετά την απόφαση 353/15-06-20 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πτωχοκομείου Θήρας, για την αντικατάσταση δύο Μελών του, εγκρίθηκε, με την απόφαση ΑΔΑ: ΩΧ80ΟΡ1Ι-3Λ7/26-06-20 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου/Δνση Κοινωφελών Περιουσιών, ο διορισμός των δύο Νέων Μελών κ. Γεωργίου Δαρζέντα και κ. Δημητρίου Δεναξά.

Κατόπιν τούτου η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πτωχοκομείου Θήρας, έχει ως εξής:

  1. Σεβ. Μητροπολίτης Θήρας, Επιφάνιος, Πρόεδρος
  2. Χαράλαμπος Ρούσσος του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος
  3. Εμμανουήλ Λειβαδάρος του Πέτρου, Διευθυντής

Μέλη:

  1. Ιωάννης Σιγάλας του Μακαρίου

2.. Χαράλαμπος Δρόσος του Μάρκου

  1. Δημήτριος Γκινοσάτης του Γεωργίου
  2. Δημήτριος Δεναξάς του Νικολάου
  3. Ιωάννης Ζώρζος του Αγγελέτου
  4. Γεώργιος Δαρζέντας του Νικολάου
  5. Αιδ. Εμμανουήλ Λειβαδάρος του Νικολάου

Ο Διευθυντής

Εμμανουήλ Π. Λειβαδάρος