Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση, η οποία αφορά
την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας ζώνης
Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων
για παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χερσαίας ζώνης
λιμένων ευθύνης μας, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή
εμπορευμάτων έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως και την
28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, για υφιστάμενες
επιχειρήσεις. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας θα
γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για νέες επιχειρήσεις.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, λόγω υγειονομικής κατάστασης,
να καταθέσουν σχετική αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
στο email dltthiras@gmail.com συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
Πληροφορίες:
αν. Προϊστάμενος Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας Αργυρός
Αντώνιος
Πολιτικός Μηχανικός Καραμολέγκος Ιωάννης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ .Θ.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟ