ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ – ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 31-03-2018 ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)
Ενημερώνουμε ότι η έκδοση νέων και θεώρηση-ανανέωση των παλαιών αλλά και νέων αδειών Υπαίθριου Εμπορίου , δεν θα γίνεται πλέον (όσον αφορά το πλανόδιο υπαίθριο εμπόριο και τις άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού) από τις Περιφέρειες(Περιφερειακά Συμβούλια αυτών ή/και τις Υπηρεσίες των Τμημάτων Εμπορίου ή των Αποκεντρωμένων Τμημάτων Ανάπτυξης ) αλλά από τους οικείους Δήμους της μόνιμης κατοικίας των αδειούχων, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’).
Για τον λόγο αυτό οι υφιστάμενοι φάκελοι που τηρούταν στο φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών μας αποστέλλονται ή έχουν αποσταλεί ήδη στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων, όπως εκείνοι εμφανίζονταν στα αρχεία των υπηρεσιών μας .
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ

Σελίδα 2 από 49
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

15 Μαρ.
Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σχετικοί αδειούχοι που ασκούν αυτές τις δραστηριότητες , ενημερώνονται σε ποιους Δήμους πρέπει πλέον να απευθύνονται για τις ενέργειες τους ( σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’), από τον Πίνακα που παραθέτουμε παρακάτω και στον οποίο αναφέρουμε τα στοιχεία όσων αδειούχων οι φάκελοί τους υπήρχαν στην Υπηρεσία μας (είναι δεν είναι ενεργές οι άδειές τους) και τον Δήμο , στον οποίο μεταφέρθηκαν .
(Ο Πίνακας είναι ταξινομημένος κατά Επώνυμο ώστε η αναζήτηση να είναι ευκολότερη. )
Για τους ενδιαφερόμενους αδειούχους , που πρέπει να ζητήσουν να μεταφερθεί ο φάκελος τους σε διαφορετικό Δήμο από αυτόν που αναφέρεται στον Πίνακα αυτόν εφόσον υπάρχει μεταβολή στη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους θα πρέπει να απευθυνθούν στους Δήμους Παραλαβής που αναφέρονται στους πίνακες μας , προκειμένου να αιτηθούν τη μεταφορά του φακέλου τους , στο Δήμο της μόνιμης κατοικίας τους, προσκομίζοντας στον Δήμο σχετική βεβαίωση περί μόνιμης κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’)΄.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ενημερώνουμε όσον αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Νομό Κυκλάδων και τις Αρμόδιες Υπηρεσίες μας , που είχαν μέχρι πρότινος την αρμοδιότητα για έκδοση και θεώρηση αδειών πλανόδιου εμπόριο (και για κατόχους αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγών) για τα παρακάτω :
Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι αδειών πλανόδιου εμπορίου (στάσιμου και υπαίθριου) θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν στον Δήμο που υπάρχει ή απεστάλη ο φάκελος τους, όπως φαίνεται στον Πίνακά μας (σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του υπουργείου έως 30/03/2018 υπήρχε στοχοθεσία να έχουν αποκτήσει όλοι οι δικαιούχοι τα νέα έντυπα αδειών ) προκειμένου να τους αποδοθούν νέα έντυπα αδειών (Όσον αφορά τον χρόνο έκδοσης από τους Δήμους των νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου συντρέχουν οι αναφορές του άρθρου 59 παρ 4 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’).
Σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ 17 Ν. υπ’ Αριθμ. 4497 ισχύει ότι :
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ

Σελίδα 3 από 49
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

15 Μαρ.
“Οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’).
Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’). μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.
Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως”
Για πληρέστερη ενημέρωση όσον αφορά τις διαδικασίες , τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους , οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στις διατάξεις του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων»
Για την εύρεση του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) κάντε κλικ εδώ
Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων , στον Πίνακα ,που ακολουθεί και έχει ταξινομηθεί όπως προαναφέραμε με βάση το Επώνυμο τους , για ευκολότερη αναζήτηση μπορούν να μάθουν σε ποιόν Δήμο έχουν μεταφερθεί οι φάκελοί τους προκειμένου να απευθυνθούν στο εξής για τις ενέργειές τους .

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ