Γράφει η ΑΚ για το Santorinipress.gr

Πρόσκληση Στρατευσίμων 2021 Δ΄/ΕΣΣΟ
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 3421/ 2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 302)
β. Το άρ.3 του Ν.4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την
κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων
κι άλλα ζητήματα» (Α΄48)
γ. ΠΔ 11/ 2014 «Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων,
αυτών που κατατάσσονται στις ΕΔ, καθώς και του στρατιωτικού
προσωπικού γενικά» (Α΄ 17)
δ. Φ.429.1/3/150002/Σ.1/02 Ιαν 06 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης «Ρύθμιση θεμάτων κατάταξης
στρατευσίμων και εφέδρων και αναζήτησης μη καταταγέντων»
(Β΄ 14)
ε. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/04 Ιαν 06 Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β΄ 34)
στ. Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/09 Ιουν 16 Απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων
στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, που έχουν συμπληρώσει
το τριακοστό τρίτο (33ο
) έτος της ηλικίας τους» (Β΄ 1798)
ζ. Φ.422/20/12/Σ.31052/03 Μαϊ 12/ΓΕΝ/Β4/ΙΙ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 9 έως 12 και 31 του (α) σχετικού,
Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε
για κατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού τους στρατεύσιμους και
ανυποτάκτους της 2021 Δ΄/ ΕΣΣΟ, όπως αυτή σχεδιάσθηκε από τη Διεύθυνση
Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και περιλαμβάνει:
α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2023 (έτος γέννησης 2002) που
είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας της
Στρατολογικής Υπηρεσίας (ΣΥ) Ανατολικής Αττικής.
β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1998 έως και 2023 (έτη γέννησης
1977 έως και 2002) από όλους τους Νομούς της χώρας, που υπέχουν υποχρέωση
στράτευσης και είναι κατηγορίας σωματικής ικανότητας πρώτης έως τέταρτης (Ι/1
έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης,
ανεξάρτητα εάν έχουν ολοκληρώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση, και των
οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό
δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Μαΐου 2021 έως και 31 Ιουλίου 2021.
γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της υποπαραγράφου 1β της
παρούσας, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, και η ημερομηνία
λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Αυγούστου 2021 έως
και 31 Οκτωβρίου 2021.
-3-
δ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους μετά τη διακοπή της
ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα
με το άρθρο 15 του (α) σχετικού.
ε. Τους στρατεύσιμους, των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης
για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του
(α) σχετικού.
στ. Τους στρατευσίμους, που διέκοψαν την αναβολή κατάταξης για
κοινωνικούς λόγους έως την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών
καλουμένων από τον ίδιο Νομό.
ζ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους, των οποίων μετατοπίσθηκε
η ημερομηνία κατάταξής τους για λόγους υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του
άρθρου 37 του (α) σχετικού.
η. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που παραπέμφθηκαν
στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1)
έως και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του
άρθρου 37 του (α) σχετικού.
θ. Όσους υπέβαλαν αίτηση για την κατάταξή τους ως πρότακτοι
οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (α) σχετικού. Αυτοί έχουν δικαίωμα να
ανακαλέσουν οποτεδήποτε την αίτησή τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να
υπέχουν συνέπειες.
ι. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του
άρθρου 40 του (α) σχετικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική
κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους.
ια. Τους ανήκοντες στις κλάσεις της υποπαραγράφου 1β της παρούσας
που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων, και παραλαμβάνουν
σημείωμα κατάταξης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκημα της
ανυποταξίας τους διακόπτεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 του
(α) σχετικού, έως την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών
καλουμένων από τον ίδιο Νομό.
ιβ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΝ/Β4 (ΔΣΛ), εκτός των
παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2021 Δ΄/ ΕΣΣΟ για
διάφορους λόγους (εφόσον υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση
αιτημάτων στρατευσίμων κλπ).
ιγ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ)
μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στο Πολεμικό Ναυτικό από τους άλλους Κλάδους
των Ενόπλων Δυνάμεων και υποχρεούνται να καταταγούν με τη 2021 Δ΄/ ΕΣΣΟ.
-4-
ιδ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους της παραγράφου 1 του
άρθρου 57 του (α) σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό
εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (ζ) ομοίου .
2. Όσοι από τους καλούμενους της παραγράφου 1 της παρούσας κηρυχθούν
ανυπότακτοι λόγω μη κατάταξής τους στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, θα
εξακολουθούν να καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με
την παρούσα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3. Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:
α. Η 08 Νοεμβρίου 2021: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής
κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα
με γνωμάτευση οποιασδήποτε Υγειονομικής Επιτροπής των ΕΔ και είναι γραμμένοι
στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Αθήνας,
Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου,
Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας.
β. Η 09 Νοεμβρίου 2021: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής
κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα
με γνωμάτευση οποιασδήποτε Υγειονομικής Επιτροπής των ΕΔ και είναι γραμμένοι
στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Δυτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
γ. Η 15 Νοεμβρίου 2021: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα
αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς
Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας.
δ. Η 17 Νοεμβρίου 2021: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα
αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Νοτίου
Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου,
Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
ε. Η 18 Νοεμβρίου 2021: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα
αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Αττικής, Δυτικής Αττικής,
Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
στ. Κατατάσσονται εκτός ΕΣΣΟ:
(1) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1δ της παρούσας:
(α) Εντός πενθημέρου οι εξερχόμενοι από νοσοκομεία του
δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης του εσωτερικού.
-5-
(β) Εντός δεκαημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά
ιδρύματα εξωτερικού.
(2) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ε της παρούσας, εντός
πενθημέρου από της έκδοσης της απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.
(3) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ζ της παρούσας, εντός
δεκαημέρου από τη λήξη της μετατόπισης της ημερομηνίας κατάταξής τους.
(4) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1η της παρούσας, εντός
πενθημέρου από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική
Υπηρεσία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α)
σχετικού.
(5) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ι της παρούσας, εντός
δεκαημέρου από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 24 του (στ) σχετικού.
(6) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ιδ της παρούσας, την
ημερομηνία την οποία δηλώνουν κατά την υποβολή της αίτησης τους στην αρμόδια
Στρατολογική Υπηρεσία. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να προσδιορίζεται μετά την
παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης, σύμφωνα
με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του (ζ) σχετικού.
4. Οι παρουσιαζόμενοι αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία
τους ημερομηνία μέχρι και την 18 Νοεμβρίου 2021 να γίνονται δεκτοί για κατάταξη
ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα
με την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (στ) σχετικού. Μετά την ημερομηνία αυτή
να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 3στ
και την παράγραφο 5 της παρούσας.
5. Οι καλούμενοι για κατάταξη, εάν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας
αδυνατούν να καταταχθούν την καθοριζόμενη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε
οποιαδήποτε Αστυνομική ή Στρατιωτική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της
αντικειμενικής αδυναμίας, να κατατάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 31 του (α) σχετικού, εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζόμενη
ημερομηνία κατάταξης τους, χωρίς συνέπειες.
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ
6. Οι καλούμενοι προς στράτευση υποχρεούνται να παρουσιασθούν για
κατάταξη, όπως παρακάτω:
α. Όσοι έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας
ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση
οποιασδήποτε Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζονται
-6-
στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66, Πειραιάς)
αποκλειστικά και μόνο τις ορισθείσες στις υποπαραγράφους 3α και 3β της
παρούσας ημερομηνίες (08 και 09 Νοεμβρίου 2021). Σε περίπτωση μη κατάταξης
τις παραπάνω ημερομηνίες, οι εν λόγω καλούμενοι παρουσιάζονται στη ΝΒ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (Σκαραμαγκάς Αττικής), αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την
Στρατολογική Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν, για λήψη σχετικών οδηγιών.
β. Οι προερχόμενοι από οποιαδήποτε άλλη στρατολογική
κατάσταση κατατάσσονται στη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (Σκαραμαγκάς Αττικής).
7. Για την κανονική κίνηση και την εμπρόθεσμη παρουσίαση, οι καλούμενοι
πρέπει:
α. Να παρουσιάζονται έγκαιρα στα κατά τόπους Φρουραρχεία, τις
Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές και να εφοδιάζονται, εφόσον το επιθυμούν, με
καταστάσεις επιβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του (α) σχετικού και το άρθρο 32
του (στ) ομοίου.
β. Να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:
(1) Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και σε περίπτωση
απώλειας το εν ισχύ διαβατήριό τους ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει
την ταυτότητά τους.
(2) Το σημείωμα κατάταξης, που θα εκτυπώσουν οι ίδιοι από τον
διαδικτυακό τόπο www.stratologia.gr, ή θα τους αποστείλουν οι αρμόδιες
Στρατολογικές Υπηρεσίες.
(3) Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από
γνωμάτευση ιατρού ακτινολόγου ή πνευμονολόγου από οποιοδήποτε Δημόσιο ή
Νομαρχιακό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, ή ίδιας ειδικότητας ιδιώτη
ιατρού της χώρας.
(4) Το ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας τους και τυχόν ιατρικές
εξετάσεις- γνωματεύσεις για παθήσεις της υγείας τους που έχουν ή τους είχαν
απασχολήσει στο παρελθόν, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονομικών
συμβουλίων και επιτροπών.
(5) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή οποιοδήποτε άλλο
επίσημο έγγραφο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, από το οποίο να
προκύπτει ο αριθμός φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ).
(6) Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
(7) Αντίγραφο του πτυχίου Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού ή
Ιατρού για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Σημαιοφόρων Επίκουρων
Αξιωματικών (ΣΕΑ).
-7-
(8) Αντίγραφα, όσοι έχουν αποκτήσει ένα ή περισσότερα από τα
παρακάτω αναφερόμενα πτυχία ή διπλώματα:
(α) Πτυχίο Ανωτάτων ή Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
(β) Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματικό ή
ερασιτεχνικό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
(γ) Πτυχία ξένων γλωσσών.
(δ) Πτυχίο Μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού.
(9) Αρνητικό τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού SARS COV 2, το
οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασής
τους (ή άλλου είδους αντίστοιχη εξέταση ή έλεγχο ή μέτρο ή πιστοποιητικό,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ημέρα της κατάταξης). Οι
υπόχρεοι για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό με θετική δοκιμασία μοριακής
ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) δεν μεταβαίνουν για κατάταξη, αλλά
οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους
βεβαίωση θετικού αποτελέσματος του μοριακού ελέγχου, εντός είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών.
8. Οι υπόχρεοι για κατάταξη, που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και
παρακολουθούνται για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, έχουν τη δυνατότητα:
α. Να μεταβαίνουν και να εξετάζονται, κατόπιν ραντεβού, στα εξωτερικά
ιατρεία του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), πριν την ημερομηνία
κατάταξης, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης, για να λάβουν σχετική
ιατρική γνωμάτευση, την οποία οφείλουν να προσκομίσουν κατά την ημερομηνία
κατάταξής τους στη Μονάδα Κατάταξης (ΝΝΠ ή ΝΒ ΚΑΝ).
β. Να προσκομίζουν, κατά την κατάταξή τους στη Μονάδα Κατάταξης,
ιατρική γνωμάτευση της πάθησής τους, εκδοθείσα από κρατικό και μόνο νοσηλευτικό
ίδρυμα, εφόσον δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να εξεταστούν στο Ναυτικό
Νοσοκομείο Αθηνών.
ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
9. Να εφαρμοσθούν επακριβώς οι ακόλουθες διατάξεις :
α. Το άρθρο 29 του (α) σχετικού, αναφορικά με τον αυστηρό έλεγχο της
συνδρομής των απαιτούμενων νόμιμων προϋποθέσεων κατά την εξέταση των
αιτημάτων των στρατευσίμων για χορήγηση της αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς
λόγους, σύμφωνα με τις διοικητικές οδηγίες του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ).
-8-
β. Τα άρθρα 32 έως 34 και 37 του (α) σχετικού.
γ. Το προεδρικό διάταγμα υπ΄ αριθ. 11/ 2014 «Κρίση Σωματικής
Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις ΕΔ, καθώς και του
στρατιωτικού προσωπικού γενικά» (Α΄ 17)
δ. Τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 22, 23 και 24 του (στ) σχετικού.
10. Η ΔΝΕ (ΚΕΠΑΛ) να ζητήσει αυτεπάγγελτα για όσους επιλεγούν ως
Σημαιοφόροι Επίκουροι Αξιωματικοί (ΣΕΑ), πλήρες Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου
από τη ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής
χρήσης από τις Υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου των αρμόδιων Εισαγγελιών
Πρωτοδικών.
11. Η ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ:
α. Να διενεργήσει αυστηρό έλεγχο για την εξακρίβωση της ταυτότητας
εκάστου κατατασσόμενου, με βάση την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο
έγγραφο που φέρει φωτογραφία, ώστε να εξασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία του και να
μην κάνει δεκτούς για κατάταξη, όσους στερούνται των ανωτέρω αποδεικτικών
στοιχείων.
β. Να συμπληρώσει στον Ατομικό Φάκελο Οπλίτη (ΑΦΟ) τον αριθμό
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), την αρμόδια ΔΟΥ και τον ΑΜΚΑ, από τα επίσημα
στοιχεία που θα προσκομίσουν οι καταταγέντες.
γ. Να συγκεντρώσει τα κάθε είδους δικαιολογητικά, τα οποία
καταθέτουν στο Κέντρο οι ναύτες και οι υποψήφιοι ΣΕΑ, και να τα αποστείλει όπου
απαιτείται.
δ. Να δημιουργήσει ηλεκτρονικό αρχείο καταταγέντων και να το
αποστείλει όπου απαιτείται.
ε. Να υποβάλει στο ΓΕΝ αναλυτικές αριθμητικές αναφορές με το πέρας
εκάστης μέρας κατάταξης, καθώς και τελικό απολογισμό της ΕΣΣΟ.
12. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες να αποστείλουν το ταχύτερο δυνατό στη ΝΒ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ τα ατομικά έγγραφα όσων απολύθηκαν προσωρινά κατά το
παρελθόν για οποιονδήποτε λόγο, ή πλήρη αντίγραφα φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) για
τους καλουμένους, των οποίων έχει κριθεί οποτεδήποτε η σωματική ικανότητα ή
στους οποίους έχει χορηγηθεί αναβολή για λόγους υγείας, με γνωμάτευση
οποιασδήποτε Υγειονομικής Επιτροπής των ΕΔ. Στα ατομικά έγγραφα όσων έχουν
προϋπηρεσία, να αναγράφεται ο συνολικός χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, που
έχει διανυθεί.
-9-
13. Οι ελληνικές προξενικές αρχές παρακαλούνται να ενεργήσουν όπως
καθορίζεται στο άρθρο 68 του (α) σχετικού και στο άρθρο 32 του (στ) όμοιου.
Διευκρινίζεται ότι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δικαιούνται έξοδα κίνησης σε
βάρος του ελληνικού δημοσίου και μόνο για την αρχική τους κατάταξη και την
οριστική τους απόλυση. Για την δικαιολόγηση της παραπάνω δαπάνης, οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη Μονάδα ή Υπηρεσία, στην οποία υπηρετούν, ένα
μήνα πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους, τα
ακόλουθα έγγραφα:
α. Αντίγραφο του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, το
οποίο είχαν καταθέσει στη Στρατολογική Υπηρεσία τους για να μεταφερθούν στους
υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
β. Αποκόμματα των εισιτηρίων που κατέχουν για την είσοδό τους στη
χώρα, καθώς και για την αναχώρησή τους, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά
βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων για το αντίτιμο των σχετικών εισιτηρίων.
γ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τον τόπο της κατοικίας
τους και την επιθυμία τους να καλυφθούν τα έξοδα άφιξης και αναχώρησής τους από
το ελληνικό δημόσιο.
14. Οι Διοικητικές, Αστυνομικές, Λιμενικές και Προξενικές Αρχές της χώρας
παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ευρεία κοινοποίηση της παρούσας, για να
λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
15. Η Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού να μεριμνήσει για τη μεγαλύτερη κατά το δυνατό δημοσιοποίηση της
παρούσας, η οποία θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β4 (ΔΝΣ) και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
(www.stratologia.gr και www.hellenicnavy.gr αντίστοιχα).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ακριβές Αντίγραφο Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Πλωτάρχης (Ε) Βαλεντία Κατωπόδη Π.Ν