Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας σας ενημερώνει για τη : «Λήψη μέτρων για τη λειτουργία της προβλήτας επικινδύνων φορτίων λιμένος Αθηνιού κατά τη θερινή περίοδο (από 20/04/2019 έως 15/10/2019)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  Από το πρακτικό 03/2019 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Θήρας.

Θέμα 15ο: «Λήψη μέτρων για τη λειτουργία της προβλήτας επικινδύνων φορτίων λιμένος Αθηνιού κατά τη θερινή περίοδο (από 20/04/2019 έως 15/10/2019)».

Στη Θήρα και στο Δημοτικό Λιμενικό κατάστημα σήμερα στις 27 του μήνα Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 469/22-03-2019 (ΩΒΗΞΟΕ2Ε-ΞΥΑ)  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο  7 μελών παρόντες ήταν 6 :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος. 2. ΜΑΡΚΕΛΑ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ, Αντιπρόεδρος. 3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος.  4. ΔΕΝΑΞΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μέλος.  5. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, μέλος   6. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΘΗΡΑΣ

Πρακτικογράφος :  Αντώνιος Αργυρός  τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος κ. Ευδαίμων Ιωάννης και εισηγούμενος το  δέκατο πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του διοικητικού συμβουλίου τα εξής: Επειδή δημιουργούνται σοβαρά θέματα ασφάλειας για τη λιμενική εγκατάσταση, τα πλοία ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας, αλλά ιδιαίτερα στο μοναδικό δρόμο που οδηγεί στον Αθηνιό, προτείνεται κατά τη θερινή περίοδο να εκφορτώνονται καύσιμα και αδρανή υλικά μόνο από τις ώρες 19:00 και έως 08:00 της επομένης και κατά τη χρονική περίοδο από 20/04/2019 έως και 15/10/2019. Το διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του : 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας 3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α! 114/2016) «Ο Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας της προβλήτας επικινδύνων φορτίων λιμένος Αθηνιού, ώστε η εκφόρτωση αδρανών υλικών και καυσίμων να λαμβάνει χώρα μόνο από τις ώρες 19:00 και έως 08:00 της επομένης και κατά τη χρονική περίοδο από 20/04/2019 έως και 15/10/2019.   

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

O Πρόεδρος
1. ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τα μέλη
2. ΜΑΡΚΕΛΑ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ, Αντιπρόεδρος.
3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, μέλος.
4. ΔΕΝΑΞΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μέλος.
5. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, μέλος.
6. ΔΡΟΣΟΣ ΖΗΣΗΣ, μέλος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ