Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε τη 2η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

 

Η 2η  πρόσκληση εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης και οι οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών. Μεταξύ αυτών των Περιφερειών είναι και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

Το συνολικό ποσό για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης είναι 26.667.500 € και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα κατανεμηθεί το ποσό των 4.685.000 .

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 15-3-2018 έως και 16-4-2018.  

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο μέτρο:

1)   έχουν φυσικά πρόσωπα από 18 έως 40 ετών, ή νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (δηλαδή ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%)

2)   είναι αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων

3)   έχουν υποβάλλει δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) τουλάχιστον για το έτος 2017

4)   έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί

5)   η γεωργική εκμετάλλευση του/της υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της και να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000 € και μέγιστο 100.000 €

6)   τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους και μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα ενιαίας ενίσχυσης

7)   το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

8)   οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής εκμετάλλευσης, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.

 

Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται μεταξύ 17.000 € έως και 22.000 €, διαφοροποιούμενο ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης.

Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

 

Για πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων δείτε ολόκληρη τη Πρόσκληση εδώ.

 

Νίκος Μανιός

Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ

Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόεδρος Υποεπιτροπής για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών

Μέλος Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών

Βουλής 4, 10562

Τηλ: 210 3236061210 3706263, 210 3706463, 210 3706663

Fax: 210 3706063

Email: nikolaos.manios@gmail.com