Στις 14 Δεκεμβρίου του 2017, η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας ενημέρωσε με επιστολή όλες τις επιχειρήσεις εστίασης, για τα θέματα/ προβλήματα που βιώνει στο αποχετευτικό δίκτυο και τις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) που εξυπηρετούν το νησί. Τα προβλήματα αυτά προκαλούνται από τις μεγάλες ποσότητες Λιπών, Ελαίων, Γράσων και Αποβλήτων Τροφίμων που εισέρχονται στο δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο.

Ταυτόχρονα, άμεση συνέπεια των παραπάνω, αποτελεί η ρύπανση του περιβάλλοντος, η εν δυνάμει παρεμπόδιση της περεταίρω ανάπτυξης του νησιού και η αρνητική επίδραση στη μελλοντική συντήρηση ή αύξηση της τουριστικής βιομηχανίας. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τη συνεχή αύξηση περιστατικών ρύπανσης εξαιτίας των απορριπτόμενων Λιπών, Ελαίων, Γράσων και Αποβλήτων Τροφίμων από τις επιχειρήσεις εστίασης.

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του σχετικού θέματος, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις εστίασης να προσκομίσουν πληροφορίες στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ., αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, το αργότερο μέχρι την 15η Μαρτίου του 2018. Δεδομένης της ελάχιστης ανταπόκρισης από τις επιχειρήσεις εστίασης, η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. θα προβεί σε επιτόπιες επισκέψεις των επιχειρήσεων εστίασης, προκειμένου να διαπιστώσει ότι τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, για τον έλεγχο, την παγίδευση και την αποτροπή απόρριψης Λιπών, Ελαίων, Γράσων και Αποβλήτων Τροφίμων στο δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο.

Οι επισκέψεις αυτές, θα πραγματοποιηθούν τις προσεχείς εβδομάδες και θα ζητηθεί από όλες τις επισκεπτόμενες επιχειρήσεις, να υποδείξουν τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης των Λιπών, Ελαίων και Γράσων, τις συμβάσεις διάθεσης των αποβλήτων αυτών σε πιστοποιημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς, καθώς επίσης και τα σχετικά παραστατικά αποκομιδής. Ταυτόχρονα, κατά την διάρκεια των επισκέψεων θα ελεγχθεί η ύπαρξη λιποπαγίδων και η καταλληλότητα αυτών, προκειμένου να διαπιστωθεί ο έλεγχος, η παγιδευση και η αποτροπή εισόδου των παραπάνω αποβλήτων στο δημοτικό αποχετευτικό δίκτυο.

Σκοπός των επισκέψεων, είναι ο έλεγχος ύπαρξης ορθά διαστασιολογημένων λιποπαγίδων για την παγίδευση των Λιπών, Ελαίων και Γράσων, η κατάλληλη αποθήκευση και διάθεση αυτών σε πιστοποιημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς και η ορθή διαχείριση Αποβλήτων Τροφίμων.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις, αναφέρονται ρητά στην υφιστάμενη νομοθεσία ΦΕΚ 2161Β/23.6.2017, στα άρθρα 7 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829. Το προσωπικό που θα επισκεφτεί την επιχείρηση σας, θα σας παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικώς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των επισκέψεων θα διερευνηθεί η ύπαρξη παράνομης ή προβληματικής σύνδεσης στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Δήμου Θήρας. Λαμβάνοντας υπόψη τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και προβλήματα έντονης δυσοσμίας σε ορισμένες περιοχές του νησιού μας, τα οποία οφείλονται σε παράνομες ή προβληματικές συνδέσεις αποχέτευσης ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλόλητα της σύνδεσης και της ροής των λυμάτων από τις επιχειρήσεις προς το δημοτικό δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.