ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  ΈΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την   24η  του μηνός      Νοεμβρίου   2020.

Ορίζεται ώρα έναρξης Συνεδρίασης η 10:00 πμ. και ώρα λήξης η 12:00.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε κατά τις παραπάνω ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης, για τη συμμετοχή σας ή μη, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων.

Οι απαντήσεις να σταλούν είτε ηλεκτρονικά στο  dsthiras@thira.gov.gr , είτε στο fax : 22860-34279.

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 156/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ