Ο Δήμος Θήρας διακηρύσσει ανοικτή, φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), που θα περισυλλεχθούν από αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και αποσυναρμολόγησης ΟΤΚΖ, μέλος του επίσημου δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε., από διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Θήρας, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004*.

Ειδικότερα η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ο οποίος θα πλειοδοτήσει στον παρόντα διαγωνισμό για την απόκτηση των χαρακτηρισμένων ως εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θήρας.

Ο συνολικός αριθμός τους εκτιμάται στα εκατό (100) περίπου οχήματα (φορτηγά κάθε είδους, ΙΧ αυτοκίνητα, δίκυκλα και τρίκυκλα κάθε είδους) σε ετήσια βάση αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική εκτίμηση. Η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς ή άλλα κατάλληλα για το σκοπό αυτό οχήματα ή μηχανήματα έργου) και προσωπικό, εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΟΤΚΖ εντός των ορίων του Δήμου Θήρας και εν συνεχεία θα τα αποστέλλει προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/04 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 08-05-2018 και ώρα 11:30 πμ. στο γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας, που βρίσκεται στο Δημαρχείο Θήρας, Φηρά Θήρας, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού που έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 1/2017 απόφαση του Δ.Σ.

Αντίγραφο της διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Θήρας, Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων, Οικονομικής Επιτροπής, στη δ/νση Φηρά Θήρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ξαγοράρη Ιωακείμ, τηλ. 22863-60118, EmaiI:agor_63@yahoo.gr

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη, υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

 

* Όχημα Τέλους Κύκλου Ζωής ορίζεται το όχημα που αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του αρθ.2 στοιχείο α) 69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παρ.4 του αρθ.2 του ν. 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων. Ουσιαστικά ΟΤΚΖ είναι τα οχήματα χωρίς πινακίδες, παρατημένα σε δημόσιο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο από 90 μέρες και χωρίς την άδεια της Αρμόδια Υπηρεσίας ή Αρχής).