Ανακοινώνεται από τον Δήμο Θήρας ότι οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφανείας ή και της χρήσης του ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, μέχρι 31/3/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές, εκ των δηλώσεων  του προηγούμενου εδαφίου, υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Παρακαλούνται οι πολίτες να προσέλθουν στον Δήμο και να καταθέσουν δηλώσεις, κατά τα άνω, με ορθά στοιχεία,έως 31/3/2020,προς αποφυγή επιβολής προστίμων, από τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

 

Για τον Δήμο Θήρας,

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Θήρας

Κίτσου Σοφία