Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 31.930,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από  έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Θήρας.

Οι προσφορές πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καλύπτουν όλα τα ζητούμενα είδη της προμήθειας ενώ δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον χώρο συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, τηλ: 2286028210, την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 10:00 πμ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο ΤΠΕ του Δήμου Θήρας, στο τηλέφωνο 2286028210 (κ. Καρβούνης Αντώνης) καθώς και στο ακόλουθο link:

https://www.thira.gov.gr/egovernment/prokirixeis-proskliseis-ekdilosis endiaferontos/promitheiamichanografikouexoplismougiatischolikiepitropidefterobathmiasekpedefsisdimouthiras-40000191.html