Νέο σύστημα αυτόνομης πρόσβασης για άτομα με αναπηρία ή δυσκολία στην κίνηση θα τοποθετηθεί στην παραλία του Καμαρίου το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ο Δήμος Θήρας διεκδίκησε και εξασφάλισε την ένταξη της πράξης «Αναβάθμιση υφιστάμενων μη μόνιμων υποδομών εξυπηρέτησης και πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα στην ακτή Καμαρίου Θήρας» του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει προϋπολογισμό 59.904€ (συμπεριλαμβανομένου φπα).

Ο μηχανισμός θα τοποθετηθεί σε θέση νοτιοανατολικά του κεντρικού χώρου στάθμευσης («πάρκινγκ Συρίγου»), στο μέσον περίπου της ακτής Καμαρίου και περιλαμβάνει μία μη μόνιμη, συναρμολογούμενη, βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, ένας μη μόνιμος, φορητός, χώρος υγιεινής (χημική τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ, ένα μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ, καθώς και 50 μέτρα λυόμενου, ξύλινου διαδρόμου παραλίας και 12 τεμάχια πληροφοριακών πινακίδων.

Η συγκεκριμένη θέση διαθέτει το πλεονέκτημα της εγγύτητας του χώρου στάθμευσης οχημάτων με τη θάλασσα και εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στην παραλία. Στον περιβάλλοντα χώρο της προτεινόμενης παρέμβασης υπάρχουν υφιστάμενες υποδομές για εξυπηρέτηση ΑμεΑ, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από παλαιότερες παρεμβάσεις του Δήμου.
Η ημερομηνία λήξης του έργου έχει οριστεί η 31η Μαΐου 2019.

Σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα ΑμεΑ λειτουργεί ήδη από το καλοκαίρι του 2015 στην παραλία της Περίσσας.