ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την  16η του μηνός  Ιουλίου  2019, ημέρα της εβδομάδας Tρίτη     και ώρα   13:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :
Α/α
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 102/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 5ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.
 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 22/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2019»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.
ΕΓΚΡΙΣΗ  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SINGULAR LOGIC» (ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2019).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (18Η, 22Η, 23Η, 25Η/2018 ΚΑΙ 1Η, 2Η, 3Η, 4Η, 5Η, 6Η, 7Η, 9Η, 10Η, 11Η, 12Η/2019)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (GPDR,679/2016)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΜΑΪΟΣ 2019)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SINGULAR LOGIC» (ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2019)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01-05-2019 ΕΩΣ 31-05-2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΘΗΡΑΣΙΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΘΗΡΑΣΙΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01-04-2019 ΕΩΣ 30-04-2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE (RELEASES)  ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ 07-04-2019 ΕΩΣ 07-04-2020».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (STORAGE CRAFT)».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ  (2ΤΒ, BACKUP 365) ΓΙΑ ΕΝΑ  (1) ΕΤΟΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VEEAM ΒACKUP ESSNTIALS (VIRTUAL MACHINES IMAGE ΒACKUP».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ECM».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (TREND MICRO) ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΑΠΟ 21-06-2019 ΕΩΣ 21-06-2022».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ  FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX M200 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 18-05-2019 ΕΩΣ 18-05-2020».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01-06-2019 ΕΩΣ 15-06-2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΘΗΡΑΣΙΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ 1,2,4,6,7 & 8 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  (ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.) ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ