Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση , λόγω του κατεπείγοντος, των 12 θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί, στις 21 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1),  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010,  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
 1. Έγκριση πρακτικού ( 1ου και 2ου σταδίου – ανάδειξης προσωρινού μειοδότη και κατακύρωσης του διαγωνισμού στο προσωρινό μειοδότη αντίστοιχα) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 78165 του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων -Κοινοτήτων πρώην Δημοτικής Ενότητας Ρόδου».
 2. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78224 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων – Κοινοτήτων πρώην Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού».
 3. Έγκριση των πρακτικών 1ου και 2ου σταδίου διεξαγωγής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 78544 που δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση (γ) του ν. 4412/2016 του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου».
 4. Έγκριση 2ου Πρακτικού διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 59220, της προμήθειας: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».

 

 1. Έγκριση 3ου πρακτικού δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού) διεξαγωγής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75419 του έργου: «Αποκατάσταση γηπέδου Σύμης μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 13/11/2017».
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων -εξοπλισμού γραφείου για το έργο: «Eξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Κάλυμνο».
 3. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης και ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού για την “Προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδεκανήσου για ένα έτος”.
 4. Έγκριση για διαδικασία διαπραγμάτευσης – νέα ανάγκη μεταφοράς μαθητών εκπαίδευση προσφύγων σε δομές υποδοχής, Α) δρομολόγιο απο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ΠΥΛΙ – ΖΗΠΑΡΙ ΚΩΣ (ΔΥΕΠ).
 5. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 7. Δικαστικές υποθέσεις.
 8. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 899/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου .