Τα παγκοσμίως γνωστά γαϊδουράκια της Σαντορίνης, αναμένεται να αποκτήσουν νέο κανονισμό αδειοδότησης και κυκλοφορίας, έπειτα από πρωτοβουλία του Δήμου Θήρας.

Ο νέος κανονισμός, όπως προτείνεται από το Δήμο Θήρας, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

-Κάθε επιβατηγό ζώο, το οποίο μισθώνεται για την μεταφορά επιβατών, χρήζει άδειας κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από το δήμο, σε όποιον το κατέχει με σκοπό την εκμετάλλευσή του ως αγοραίου επιβατηγού οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του κατόχου του ζώου και αναγράφει τον αριθμό μητρώου του ζώου , το έτος και τον μήνα γέννησης του ζώου καθώς και ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και αριθμό φορολογικού μητρώου του κατόχου και του κυρίου του . Στην άδεια επικολλάται φωτογραφία του κατόχου ενώ για κάθε ζώο, το οποίο αδειοδοτείται, τηρείται ειδικός φάκελος από ειδική υπηρεσία του Δήμου.

-Το ζώο πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 3ο έτος της ηλικίας του και πρέπει να είναι κατάλληλο από άποψη υγείας για την χρήση που προορίζεται τόσο για το ίδιο όσο και για τους επιβάτες.

-Ο κάτοχος του ζώου και φορέας της άδειας κυκλοφορίας πρέπει να διαθέτει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του.

-Η χρήση του ζώου ως αγοραίου επιβατηγού χωρίς την προβλεπόμενη από τον παρόντα άδεια κυκλοφορίας απαγορεύεται. Οι παραβάτες αυτής της διάταξης ημιονηγοί, κάτοχοι και κύριοι του ζώου, τιμωρούνται με πρόστιμο για κάθε παράβαση.

Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού ζώου στη Σαντορίνη

-Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει άδεια κυκλοφορίας επιβατηγού ζώου, υποβάλλει στο Δήμο Θήρας, σχετική αίτηση και προσκομίζει δύο πρόσφατες φωτογραφίες του, αποδεικτικά της ταυτότητας του και της ταυτότητας του κυρίου, αποδεικτικά έγγραφα της επαγγελματικής του ιδιότητας ως εκμισθωτή επιβατηγού ζώου και της νόμιμης άσκησής του , κτηνιατρικό πιστοποιητικό της ηλικίας του ζώου, κτηνιατρικό πιστοποιητικό καταλληλόλητας του ζώου για τη χρήση που το προορίζει, τόσο για το ίδιο το ζώο όσο και για τους μελλοντικούς επιβάτες του, αποδεικτικά έγγραφα της νόμιμης κατοχής του ζώου και του δικαιώματός του να το χρησιμοποιεί ως αγοραίο επιβατηγό όχημα και δήλωση του τόπου εγκατάστασης και στάβλισης του ζώου.

-Κάθε ημιονηγός αγοραίου επιβατηγού ζώου υποχρεούται να φέρει άδεια ικανότητας ημιονηγού, η οποία χορηγείται με διάρκεια ενός οικονομικού έτους από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου Θήρας. Στην άδεια αυτή, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και η κατοικία του κατόχου, επικολλάται δε φωτογραφία του. Η άδεια είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζετε ή εκχωρείται.

-Για να χορηγηθεί άδεια ικανότητας ημιονηγού, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας του και να είναι σωματικά και ψυχικά σε θέση να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα.

-Ο κάτοχος κάθε ζώου που αδειοδοτείται , υποχρεούται να γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση την ενδεχόμενη αλλαγή του τόπου εγκατάστασης και στάβλισης του και του σταθμού εργασίας του, καθώς και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των αρμόδιων ελεγκτών, προκειμένου να επιθεωρούν την καταλληλόλητά τους και την τήρηση των όρων υγιεινής και συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των εκάστοτε επιστημονικών δεδομένων ή κοινωνικών αναγκών.

-Για κάθε παράβαση των όρων στάβλισης και υγιεινής και συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ζώων, ο κάτοχος του ζώου τιμωρείται με πρόστιμο . Εάν βεβαιωθούν τρεις τέτοιες παραβάσεις σε χρονικό διάστημα ενός έτους, ο παραβάτης τιμωρείται με δεκαήμερη προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του ζώου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παραβάτη και νέας υποτροπής του, μπορεί να αφαιρεθεί οριστικά η άδεια κυκλοφορίας του ζώου.

-Ο κάτοχος κάθε ζώου υποχρεούται να μεριμνά πάραυτα για τον καθαρισμό των οδών και των εν γένει κοινόχρηστων χώρων από τα περιττώματα του ζώου του, για την αποφυγή των οσμών που προέρχονται από αυτό και για τη διατήρηση της υγιεινής στους παραπάνω χώρους.

-Ο κάτοχος κάθε ζώου πρέπει για κάθε αγοραίο επιβατηγό ζώο του να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια αστικής ευθύνης από ατυχήματα κατά την διάρκεια της διαμετακόμισης, η οποία να καλύπτει τόσο τις τυχόν υλικές ζημίες που θα προκληθούν και τα έξοδα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης απεριορίστως όσο και τις ευθύνες από πρόκληση ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μέχρι τουλάχιστον του ποσού €1.000.000. Η κυκλοφορία ζώου ως αγοραίου επιβατηγού χωρίς την προαναφερόμενη ασφάλιση απαγορεύεται.

-Κάθε ημιονηγός δύναται να έχει την ευθύνη μέχρι 6 ζώων κατ’ ανώτατο όριο στον σταθμό εργασίας του και μέχρι 3 ζώων κατ’ ανώτατο όριο για κάθε διαδρομή μεταφοράς επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του ζώου , στο οποίο ενδεχομένως επιβαίνει ο ίδιος. Η διακίνηση των ζώων χωρίς συνοδεία ημιονηγού απαγορεύεται καθώς επίσης και η κακοποίηση του και ο εξαναγκασμός των ζώων δια μαστιγώματος ή τσιμπήματος δια καρφίδων προς ανάπτυξη ταχύτητος .Οι παραβάτες κάτοχοι και ημιονηγοί των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο, για κάθε παράβαση.

-Τα αγοραία επιβατηγά ζώα ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές τόσο κατά την περιήγηση τους με επιβάτες όσο και κατά την μεταφορά τους προς και από τους στάβλους τους. Οι διαδρομές αυτές, οι οποίες καθορίζονται με την ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να τροποποιούνται με την εξέλιξη των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών συνθηκών προσδιορίζονται ως εξής: α) από τον δρόμο που οδηγεί από το Τελεφερίκ, με κατεύθυνση προς τους στάβλους Κοντοχωρίου και την οδό Αγίου Αθανασίου, δια μέσω της πλατείας της Αγίας Μαρκέλλας Κοντοχωρίου, την οικία Ασιμή, την οικία Κορωνιού, το γεφυράκι Αγίας Παρασκευής διερχόμενοι προς το δρόμο και με κατεύθυνση, τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής και Αγίου Γερασίμου και αντίστροφα β) από τον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά στα Φηρά, προς και από τον Γυαλό των Φηρών. Το επιτρεπόμενο ωράριο διέλευσης των ζώων από τους στάβλους στο χώρο εργασίας τους είναι καθημερινά από 08.00- 08.30, από 14.00- 14.30 , από 18.30 έως 19.00 και από 22.00 έως 22.30.

Η διέλευση των ζώων από την πόλη των Φηρών, το Κοντοχώρι, το Φηροστεφάνι και τον Οικισμό της Οίας θα γίνετε μόνο εφόσον τοποθετηθούν στα ζώα ειδικές σακούλες περιττωμάτων. Από 01-01-2021 η διέλευση και κίνηση των ζώων σε όλα τα σημεία του νησιού θα γίνεται μόνο εφόσον στα ζώα έχουν τοποθετηθεί ειδικές σακούλες περιττωμάτων.Οι κάτοχοι και ημιονηγοί των ζώων που παρεκκλίνουν από τις διαδρομές αυτές, ή παραβιάζουν το ωράριο χρήσης, τιμωρούνται με πρόστιμο για κάθε παράβαση/ ζώο.

-Οι ημιονηγοί αγοραίων επιβατηγών ζώων υποχρεούνται να έχουν ομοιόμορφη μπλούζα που θα καθορισθεί από το Δ. Σ του σωματείου τους και να τηρούν τα πρότυπα υγιεινής και να συμπεριφέρονται προς τους επιβάτες και προς άλλους πεζούς κατά κόσμιο και πολιτισμένο τρόπο. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και επιμέλεια προς αποφυγήν ατυχήματος σε βάρος των μεταφερόμενων επιβατών καθώς και των χρησιμοποιούντων την οδό πεζών, καθιστάμενοι υπεύθυνοι τυχόν κάθε ατυχήματος . Απαγορεύεται η ανάθεση και μεταφορά προσώπων ή αντικειμένων σε αγωγιάτες, οι οποίοι βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

-Κάθε ζώο πρέπει να ευρίσκεται σε σκιερό μέρος αναμονής και να έχει πρόσβαση σε νερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας να είναι δεμένο με τρόπον ώστε να κινηθεί ελεύθερα, να διαθέτει περιλαίμιο σε καλή κατάσταση, να απολαμβάνει σωστής συντήρησης των οπλών του, να υποβάλλεται σε πρόγραμμα υγιεινής και να έχει επαρκή ενσταβλισμό για κάθε εποχή του χρόνου. Στους στάβλους των ζώων πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο το ειδικό εργαλείο για τις οπλές, ούτως ώστε αυτές να ελέγχονται καθημερινά.

-Όταν ένα ζώο επιστρέφει από την εργασία με οποιαδήποτε ασθένεια, οφείλει να μη χρησιμοποιηθεί ξανά για εργασία μέχρι την αποκατάστασή της. Τα κουτσά, άρρωστα και πληγωμένα ζώα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για εργασία, μέχρις ότου κριθούν κατάλληλα από αρμόδιο κτηνίατρο.

-Οι φοράδες, ως αγοραία επιβατηγά ζώα πρέπει να σταματούν την εργασία από το τέλος του έβδομου μήνα της κύησής τους, μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα μετά την κύηση.

-Απαγορεύεται οποιαδήποτε κακή μεταχείριση των ζώων, ιδίως όποια αποτελεί παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Οι παραβάτες αυτών των διατάξεων, κάτοχοι και ημιονηγοί τιμωρούνται με πρόστιμο.

-Η καταστροφή των νεκρών ζώων και των μολυσμένων υλικών πρέπει να γίνεται με χρήση υγιεινών μεθόδων. Η μεταχείριση των ζώων πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να διατηρούνται υγιή. Οι εγκαταστάσεις στάβλισης και εργασίας των ζώων πρέπει να επιτρέπουν σε αυτά να ζουν σε συνθήκες αποδεκτές σύμφωνα με τη φύση τους. Τα τρόφιμα που παρέχονται στα ζώα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που αφορούν στο συγκεκριμένο τύπο προϊόντος και καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

 

πηγη: http://www.tornosnews.gr