ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 350/2019

Ο Δήμαρχος Θήρας, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την παράγρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019, με την οποία προστέθηκε περίπτωση (1) στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) και των άρθρων 94 και 95 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010) όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την υπ’ αρίθμ. 323/2020 Απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (κατ’ αναλογία με την περίπτωση των Αντιδημάρχων).
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2966/Β/22.11.2013).
7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ορίζει ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Θήρας τον ΣΙΓΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟ του
Πέτρου, με θητεία από 18-09-2020 έως 04-09-2021 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :
1. Την ευθύνη της παρακολούθησης της εφαρμογής των αναπτυξιακών πολιτικών του Δήμου στον πρωτογενή τομέα.
2. Την παρακολούθηση της σύνταξης και υποβολής του φακέλου για την υπαγωγή του σαντορινιού αμπελώνα στο καθεστώς της Σύμβασης της UNESCO για την διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
3. Την πρόταση και παρακολούθηση των μέτρων για την προστασία, ενδυνάμωση και ανάδειξη του παραδοσιακού αμπελώνα της Σαντορίνης.

Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω να υπογράφει με εντολή Δημάρχου, πλην χρηματικών ενταλμάτων, έγγραφα του Δήμου που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και  αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων (προπαρασκευαστικές ενέργειες και πράξεις του Δήμου, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, βεβαιώσεις, κλπ.).
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους οριζόμενους, στους Αντιδημάρχους, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεως της με νεότερη απόφαση του Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΘΗΡΑΣ
3. ΠΡ/ΝΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
4. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
5. ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
6. Μ.Μ.Ε . ΘΗΡΑΣ