ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:

– Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 )

– Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ)

– Τις διατάξεις Ν.3852/2010

– Την υπ’ αριθ. 50/2021 (ΑΔΑ:ΩΚΘΟΩΡΝ-Κ7Π) απόφαση του Δ.Σ. «περί έγκρισης ή μη μίσθωσης ακινήτων για χώρους στάθμευσης στις Κοινότητες του Δήμου Θήρας».

– Την υπ’ αριθ. 39/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΘΖΩΡΝ-7ΩΛ) Απόφαση του Δ.Σ. για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, αγοράς, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2021».

– Την υπ’ αριθ. 25/2022 (ΑΔΑ:ΩΑΕΓΩΡΝ-ΒΥΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 315/2021  απόφαση της Ο.Ε. για την «κατάρτιση των όρων της προκήρυξης δημοπρασίας»

– την 3845/07-04-2022 απόφαση Αντιδημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Επαναληπτική Φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία, για την μίσθωση ακινήτων από το Δήμο Θήρας, προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης στις παρακάτω Κοινότητες του Δήμου Θήρας.

 • Κοινότητα Φηρών:

Έξι (6) οικόπεδα στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Κοινότητας

 • Κοινότητα Βουρβούλου:

Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Κοινότητας τρία (3)

 • Κοινότητα Έξω Γωνιάς:

α) Στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Κοινότητας δύο (2)

4)    Μέσα Γωνιά (Καμάρι) :

α) Έξι (6) οικόπεδα στην ευρύτερη περιοχή της ανωτέρω Κοινότητας

 

                                     ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Άρθρο 1ο

Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει να βρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων των παραπάνω Κοινοτήτων και να έχουν ελάχιστο εμβαδόν 100 τ.μ. Πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οδούς για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των οχημάτων, και να είναι ήδη διαμορφωμένα για την προβλεπόμενη χρήση. Συγκεκριμένα, πρέπει ιδίως να έχουν επίπεδη και ομαλή επιφάνεια, να έχουν καθαριστεί από πέτρες, χόρτα ή απορρίμματα, να έχουν σημείο εισόδου / εξόδου που να πληροί τους νόμιμους όρους σχετικά με την απόσταση από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού και την ορατότητα που πρέπει να προσφέρουν, καθώς και να μην είναι δυνατή η πρόσβαση οχημάτων από θέση εκτός της διαμορφωμένης εισόδου / εξόδου, άλλως να έχουν επαρκή περίφραξη. Η παραπάνω ελάχιστη επιφάνεια ακινήτου, όπου περιγράφεται παραπάνω, δύναται να προέρχεται και από συνένωση όμορων ιδιοκτησιών.

Άρθρο 2ο

 1. Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δε σε δυο φάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 & 4 π.δ. 270/1981.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός 15 ημερών από την κατά το άρθρο 4 π.δ. 270/1981 δημοσίευση της προκήρυξης με την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του δημάρχου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την κατάθεση έγγραφης αίτησης συμμετοχής στην δημοπρασία, η οποία κατατίθεται στο πρωτόκολλο του δήμου Θήρας. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου (όνομα/επωνυμία, κατοικία/έδρα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ), καθώς και να περιέχεται δήλωση ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου της προκήρυξης και ότι αποδέχεται τους όρους της. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή κοινωνίας εμπράγματου δικαιώματος η αίτηση υποβάλλεται από όλους τους κοινωνούς ή στο όνομά τους από την κατ’ ΑΚ798 πλειοψηφία τους. Σε περίπτωση που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής νομικό πρόσωπο, απαιτείται, μαζί με την αίτηση, προσκόμιση όλων των εγγράφων, από τα οποία προκύπτει πλήρως η νομιμοποίηση του εκάστοτε εκπροσώπου να αποφασίσει για την συμμετοχή στην δημοπρασία του νομικού προσώπου (πχ καταστατικό εταιρείας, συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, απόφαση διοικητικού συμβουλίου κλπ). Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εκπροσωπείται από τρίτον, ο πληρεξούσιος πρέπει να προσκομίσει μαζί με την αίτηση συμμετοχής του, έγγραφη και έγκυρη εξουσιοδότηση.

Σε κάθε περίπτωση, μαζί με κάθε αίτηση πρέπει να προσκομίζονται

α) τίτλος ιδιοκτησίας ή σύστασης επικαρπίας ή νόμιμης κατοχής επί του ακινήτου ή δικαστική απόφαση (πχ αναγνωριστική κυριότητας, επιδίκαση νομής κλπ) ή πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού ή συνδυασμό δικαιοπραξιών ή/και δικαστικών αποφάσεων, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου να εκμισθώσει το ακίνητο που προσφέρει.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και από κατάσχεση.

 1. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην επιτροπή του αρ. 7 πδ 270/1981 του δήμου Θήρας, η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 39/2021 απόφαση Δ.Σ. και υπ’ αριθ. 35/2020 του δημάρχου Θήρας. Η επιτροπή, κατόπιν επιτόπιας έρευνας, κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση και παραδίδοντάς την στον δήμαρχο Θήρας ως πρόεδρο της επιτροπής του διαγωνισμού εντός 10 ημερών από της λήψεως των προσφορών, αιτιολογώντας εμπεριστατωμένα τους τυχόν λόγους αποκλεισμού κάποιου από τα προσφερόμενα ακίνητα. Κριτήρια αξιολόγησης των ακινήτων αποτελούν

α) η τήρηση των βασικών προδιαγραφών που εκτίθενται στο άρθρο 1ο ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες, για την κάλυψη των οποίων προορίζεται η ενδεχόμενη μίσθωσή του, και

β) η θέση του ακινήτου. Μπορούν να αποκλειστούν ακίνητα, τα οποία λόγω της θέσης τους κρίνεται ότι δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζεται η μίσθωσή τους.

Η έκθεση της επιτροπής του άρθρου 7 πδ 270/1981 κοινοποιείται σε όλους όσους έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής.

 1. Κατόπιν, οι αιτήσεις συμμετοχής όσων αιτούντων τα ακίνητα δεν αποκλείστηκαν κατά την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, ελέγχονται για την νομιμότητά τους και την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την επιτροπή του άρ. 1 πδ 270/1981 του δήμου Θήρας, τα μέλη της οποίας, πέραν του δημάρχου, ορίστηκαν για το έτος 2020 με την υπ’ αριθ. 382/2019 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θήρας. Η έλλειψη κάποιων δικαιολογητικών, αν μπορεί να καλυφθεί από επίσημες δημοσιεύσεις (πχ δημοσιεύσεις καταστατικών και πράξεων ΑΕ σε ΦΕΚ), δεν οδηγεί σε αποκλεισμό του ενδιαφέροντος από την συνέχεια της διαδικασίας και η επιτροπή μπορεί να συμπληρώσει αυτεπαγγέλτως αυτές τις ελλείψεις. Επίσης, αν κριθεί ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύουν πλήρως το δικαίωμα συμμετοχής του ενδιαφερόμενου είτε ως προς την εξουσία εκμίσθωσης του ακινήτου είτε ως προς την νομιμοποίηση του εκπροσώπου του, μπορεί η επιτροπή να ορίσει εύλογη προθεσμία για συμπλήρωσή τους, με απόφαση της που την κοινοποιεί επί αποδείξει στον ενδιαφερόμενο. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη ή αν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά δεν καλύψουν το κενό, ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας. Κατόπιν, ο δήμαρχος θα ορίσει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας προς τούτο επί αποδείξει τους ενδιαφερόμενους που δύνανται σύμφωνα με τα παραπάνω να λάβουν μέρος σε αυτήν. Τόπος της δημοπρασίας θα είναι το κατάστημα του δήμου Θήρας στα Φηρά, και συγκεκριμένα η αίθουσα συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής.
 2. Η δημοπρασία διεξάγεται από την επιτροπή του άρθρου 1 πδ 270/1981 του δήμου Θήρας. Κατά την διεξαγωγή της οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά την σειρά εκφώνησής τους. Μετά από την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την επιτροπή διαγωνισμού και τον τελευταίο μειοδότη (ή τους μειοδότες, αν συμμετέχουν περισσότεροι ως τέτοιοι από κοινού) ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (ή τους εκπροσώπους, αν είναι περισσότεροι).

Άρθρο 3ο

 1. Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με την διενεργηθείσα δημοπρασία διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή του δήμου Θήρας προς επικύρωση, η οποία, εξετάζοντας την νομιμότητα της διαδικασίας και την αναλογικότητα του εκάστοτε επιτευχθέντος μισθώματος, επικυρώνει τα πρακτικά. Σε περίπτωση αρνητικής της κρίσης σχετικά με την νομιμότητα της διενέργειας της δημοπρασίας ή την αναλογικότητα του εκάστοτε επιτευχθέντος μισθώματος, απορρίπτει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, αρνούμενη την επικύρωση των πρακτικών.
 2. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας ή από την τελική απόρριψη της προσφοράς του από την οικονομική επιτροπή.

Άρθρο 4ο

 1. Η οικονομική επιτροπή κοινοποιεί επί αποδείξει την απόφαση της περί επικύρωσης του πρακτικού της δημοπρασίας στον τελευταίο μειοδότη και τον καλεί να προσέλθει εντός 10ημερών από την κοινοποίηση, ώστε να καταρτήσει και υπογράψει την μισθωτική σύμβαση, καθώς και να παραδώσει το μίσθιο στον μισθωτή. Σε περίπτωση περισσότερων μειοδοτών από κοινού, η απόφαση πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλους και η προθεσμία αρχίζει από την τελευταία επίδοση. Αν έχει οριστεί αντίκλητος του μειοδότη ή των μειοδοτών, η απόφαση κοινοποιείται στον αντίκλητο.
 2. Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του τελευταίου μειοδότη μπορεί να δοθεί από την οικονομική επιτροπή εύλογη παράταση της προθεσμίας σύναψης της μισθωτικής σύμβασης.

Άρθρο 5ο

 1. Η μίσθωση θα έχει διάρκεια για τέσσερα έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Κατά την ημέρα παραλαβής του μισθίου θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
 3. Η μίσθωση θα λήγει με την παρέλευση του συμβατικού χρόνου διαρκείας.
 4. Ο μισθωτής θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την μίσθωση πριν από την συμβατική λήξη της για σπουδαίο λόγο, στην έννοια του οποίου εμπίπτει η ύπαρξη άλλου ακινήτου κατάλληλου για την ίδια χρήση. Η σχετική καταγγελία αναπτύσσει αποτελέσματα μετά από ένα (1) μήνα από την κοινοποίησή της στον εκμισθωτή.
 5. Κατά την καθ’ οιανδήποτε τρόπο λήξη της μίσθωσης, το μίσθιο οφείλει να παραδοθεί στον εκμισθωτή στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
 6. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κάθε έξι (6) μήνες σε λογαριασμό τράπεζας που θα υποδείξει ο εκμισθωτής κατά την σύναψη της σύμβασης. Το τέλος χαρτόσημου θα βαρύνει τον εκμισθωτή. Η ακριβής ημερομηνία καταβολής των παραπάνω δόσεων θα προσδιορίζεται στη σύμβαση.

Άρθρο 6ο

 1. Αν για την προκηρυσσόμενη δημοπρασία δεν παρουσιαστεί μειοδότης, αυτή επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο Θήρας κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 6 π.δ. 270/1981.
 2. Αν η δημοπρασία διενεργηθεί μεν, αλλά το αποτέλεσμά της δεν εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή, ή αν ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας ή δεν προσέλθει νόμιμα για την σύναψη της μίσθωσης και την παράδοση του μισθίου, η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας εξαιτίας άρνησης ή παράλειψης του μειοδότη να πράξει τα κατά τ’ ανωτέρω προβλεπόμενα, αυτός δεν έχει δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής.
 3. Η επαναληπτική δημοπρασία διενεργείται σύμφωνα εν γένει με τις διατάξεις του πδ 270/1981.

Άρθρο 7ο  

 1. Πληροφορίες για την προκηρυσσόμενη δημοπρασία και αντίγραφά της παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Αιρετών Οργάνων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. -15:00 μ.μ., Φηρά Θήρας, τηλ.(22863)-60195, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ιωάννης Λαμπράκης.
 2. Η παρούσα να αναρτηθεί (τοιχοκολληθεί) στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου Θήρας, στον πίνακα ανακοινώσεων του κλειστού γυμναστηρίου του ΔΑΠΠΟΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων Κοινοτήτων του Δήμου Θήρας (πρώην Κοινοτικά καταστήματα), συντασσομένων σχετικών πρωτοκόλλων, περίληψή της δε να κοινοποιηθεί στα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας της Θήρας.

 

 

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Θήρας

 

Αντώνης Σιγάλας