«Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας».

Δικαίωμα συμμετοχής:

Η πρόσκληση αφορά, 2.000 ανέργους πτυχιούχους οικονομολόγους ηλικίας έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 380 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.900,00 €

Τμήματα:

 1. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα,
 2. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,
 3. Οικονομική Ανάλυση,
 4. Διοίκηση και Διαχείριση έργου,
 5. Διαχείριση Αφερεγγυότητας,
 6. Εσωτερικός Έλεγχος,
 7. Προχωρημένες δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου (advanced excel) για υπαλλήλους οικονομικής κατεύθυνσης,
 8. Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Fintech),
 9. Παροχή υπηρεσιών και ανάλυση των οικονομικών της Ψηφιακής Ασφάλειας (economics of cyber security

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 1. Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έκδοσης την ημέρα υποβολής της αίτησης (την οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών) ημερομηνία εκδοσης ίδια με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 2. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στο Ο.Ε.Ε.), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ, τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ ότι o ΑΔΤ : ……. o ΑΦΜ : …. o ΑΜΚΑ: …..

 

 • Ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
 • Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση είναι αληθή.

 

 1. Τίτλοι σπουδών «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», οι οποίοι αποκτήθηκαν στην ημεδαπή και περιλαμβάνει τους κατόχους τίτλου σπουδών των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών και τους κατόχους τίτλων σπουδών συγκεκριμένων οικονομικών τμημάτων των(πρώην) Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αναφορικά δε με τους τίτλους σπουδών οι οποίοι αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αυτοί δύναται να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην έννοια της «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», μόνο εφόσον έχουν τύχει της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας ή ισοτιμίας του ν. 3328/2005.
 2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
 3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη δώδεκα (12) συνεδρίες. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 45 λεπτά.

 

Προσοχή δεδομένου ότι η ΥΔ από gov.gr  πρέπει να έχει ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία αίτησης, παρακαλούμε να μας την στείλετε μαζί με τα δικαιολογητικά πρωινές ώρες ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

 

Πληροφορίες και αιτήσεις ΤΗΛ: 22810-82302
Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00-17:00 – ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1, Βαπόρια, E-MAIL: info@stoxefsi.gr