ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ
Κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Κοινοποιείται:
1. Κύριο Δήμαρχο Θήρας.
2. Κύριο Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας.
3. Μέλη του Συλλόγου μας.
Ενταύθα
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Όπως είναι πασίδηλο, η Πολιτεία έχει λάβει διάφορα μέτρα, οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανακούφιση του εμποροεπαγγελματικού κόσμου και των επιχειρηματιών της Χώρας μας, ο οποίος πλήττεται και οικονομικά, συνεπεία της πανδημίας του covid-19.
H πανδημία αυτή, δεν αποδίδεται σε δόλο ή αμέλεια του πληθυσμού, αλλά σε τυχαίο γεγονός, το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί από το μέσο συνετό άνθρωπο.
Με κριτήριο την αναγνώριση ή μη, από το νόμο ή τη σύμβαση, ευθύνης του οφειλέτη για τα τυχαία γεγονότα, γίνεται από τη νομική θεωρία η διάκριση μεταξύ τυχαίων με στενή έννοια (αυτά για τα οποία αναγνωρίζεται ευθύνη) και τυχαίων με ευρεία έννοια (αυτά για τα οποία ισχύει το ανεύθυνο).
Στην κατηγορία των τυχαίων (υπό την ευρεία έννοια), εντάσσεται και ο όρος ανωτέρα βία, η οποία περιλαμβάνει τις ακραίες περιπτώσεις των περιστατικών εκείνων που είναι αδύνατο να αποτραπούν με ανθρώπινες δυνάμεις, ή έστω δυσκολότερα από τα λοιπά τυχαία, δηλαδή τα υπό στενή έννοια, τα οποία βρίσκονται πλησιέστερα προς την αμέλεια. Επομένως, οι έννοιες του τυχαίου και της ανωτέρας βίας δεν είναι διαφορετικές, αλλά υπάλληλες. Εκεί λοιπόν που σταματά η ευθύνη για τα τυχαία, αρχίζει η ανωτέρα βία.
Σύμφωνα με την αντικειμενική (ή απόλυτη) θεωρία, γεγονότα ανωτέρας βίας, θεωρούνται αυτά που από τη φύση τους είναι απρόβλεπτα και αναπότρεπτα, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται εκτός επαγγελματικής σφαίρας και οικονομικής δραστηριότητας του οφειλέτη.
Αντίθετα γεγονότα που προέρχονται από την επιχείρηση του οφειλέτη ή δεν είναι από τη φύση τους αναπότρεπτα, δεν συνιστούν κατά τη άποψη αυτή γεγονός ανωτέρας βίας.
Σύμφωνα με την υποκειμενική (ή σχετική) θεωρία, η οποία κυρίως ακολουθείται από τη νομολογία και είναι επιεικέστερη για τον οφειλέτη, αρκεί για την υπαγωγή ενός περιστατικού στην έννοια της ανωτέρας βίας, να είναι απρόβλεπτο και αναπόφευκτο ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, χωρίς να απαιτείται το γεγονός να βρίσκεται εκτός της επαγγελματικής σφαίρας του οφειλέτη.
Με αυτές τις νομικές απόψεις της νομολογίας, της θεωρίας και με δεδομένη την εξάπλωση παγκοσμίως ενός επικίνδυνου μεταδοτικού ιού (covid-19), υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας που δικαιολογεί τον Εμποροεπαγγελματικό κόσμο του Δήμου μας κ. α., στην υποβολή αιτήματός μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας, για τη λήψη το συντομότερο Αποφάσεως, σχετικά με την μείωση των δημοτικών τελών για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, τον δημοτικό φωτισμό, την ύδρευση και την αποχέτευση, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία αυτή.
Η ικανοποίηση του παρόντος αιτήματός μας, πλέον του νομικού πλαισίου, είναι προφανές οτι πληρεί και κοινωνικά κριτήρια, καθόσον σχετίζεται και συμβάλλει στην επαγγελματική-επιχειρηματική επιβίωσή μας και αποφυγή δυσμενών συνεπειών για την τοπική και εθνική Οικονομία.-
Θήρα, 22. 2.2021
Ο πρόεδρος του Συλλόγου
Νίκος Νομικός