Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Σαντορίνης που
ελήφθη στις 14 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του
Καταστατικού του, καλούνται τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει
την 27η Μαρτίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, και θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα της Εστίας Πύργου Καλλίστης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα Κυριακή 27 Μαρτίου 2022, στον ίδιο
τόπο στις 13:00 χωρίς την αποστολή νέας, ειδικής προς τούτο, πρόσκλησης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Θέμα 1: Έγκριση απολογισμού 2021
Θεμα 2: Έγκριση προϋπολογισμού 2022
Θέμα 3: Πεπραγμένα 2022 έως σήμερα
Θέμα 4: Συζήτηση Λοιπών Θεμάτων
Θέμα 5: Προκήρυξη εκλογών
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος: Καραμολέγκος Αντώνης
Ο Αντιπρόεδρος: Ζώρζος Ευάγγελος
Ο Γεν. Γραμματέας: Ζώρζος Δημήτριος
Ο Έφορος: Καραμολέγκος Αγαμεμνων
Ο Ταμίας: Γαλαίος Χρίστο