Το Πτωχοκομείο Θήρας πρόκειται να προσλάβει γραμματέα και διαχειριστή αυτού.

Ελάχιστο τυπικό προσόν είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι απόφοιτος Λυκείου.

Όποιος επιθυμεί, παρακαλείται μέχρι 12-09-2019 να υποβάλει στη γραμματεία του Πτωχοκομείου Θήρας στην Έξω Γωνιά αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας.

Η τελική επιλογή θα γίνει ελευθέρως με απόφαση του Δ.Σ. του Πτωχοκομείου Θήρας.-

Θήρα 12-08-2019

Ο Διευθυντής

Παρασκευάς Μ. Σαλίβερος.