Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων έχοντας εξασφαλίσει
την αύξηση των πόρων της πρόσκλησης κατά 181%, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των
αξιολογημένων προτάσεων, σύμφωνα με τον οποίο εντάσσονται και χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Αλιείας και Θάλασσας.
Αναλυτικότερα:
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Αλιευτικού
Καταφυγίου Ερμούπολης στη θέση “Καρνάγιο”
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Σύρου
166.489,00€
2. Ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς του Ναυτικού
Μουσείου Αιγαίου
Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου 226.987,32€
3. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
την διαφύλαξη των λιβαδιών της Ποσειδωνίας
(Posidonia Oceanica) σε νησιά των Κυκλάδων
Cyclades Preservation Fund
Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία
116.126,00€
4. Ανάπτυξη και προώθηση του Καταδυτικού
Τουρισμού και δημιουργία Καταδυτικών
Διαδρομών Σύρου
Δήμος Σύρου – Ερμούπολης 299.956,00€
5. Ανάπτυξη και προώθηση του Καταδυτικού
Τουρισμού και δημιουργία Καταδυτικών
Διαδρομών Σίφνου
Δήμος Σίφνου 221.960,00€
ΣΥΝΟΛΟ 1.031.518,32€