Σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Μαϊνα πρέπει να προετοιμάσουμε τους φακέλους μας για να εντάξουμε στο κτηματολόγιο τα ακίνητά μας:
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται:

1. Η θέση και το εμβαδό του ακινήτου στον χώρο, το σχήμα και τα όριά του.
2. Η εγγύηση νομικών πληροφοριών.
3. Η εξασφάλιση του δικαιώματος από χρησικτησία, η οποία έχει δημιουργηθεί από έλλειψη τίτλων.
4. Η αποκάλυψη, εξασφάλιση και στην πορεία καταγραφή της δημόσιας περιουσίας.

Ο κος Μάινας επισημαίνει πως με την καταγραφή των ακινήτων στο κτηματογραφικό σύστημα δημιουργείται ψηφιακό αρχείο ακίνητης περιουσίας, με στόχο τη διασφάλιση της περιουσίας του κάθε πολίτη.

Οι νόμοι που διέπουν την εξασφάλιση νομικού πλαισίου για την κτηματογράφηση ρυθμίζονται στον Ν. 2308/1995, ενώ με τον Ν. 2644/1998 ρυθμίζεται η λειτουργία κτηματολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη σύνταξη του φακέλου, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να απευθυνθεί στους μηχανικούς με τους οποίους συνεργάζεται.