Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας  και παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών από κινητή μονάδα,  στις νοτιοανατολικές Κυκλάδες

 Με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» ενισχύεται το δίκτυο κοινωνικών δομών στα νησιά

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την κινητή μονάδα Νοτιοανατολικών Κυκλάδων, σε ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Η πράξη χρηματοδοτείται με το ποσό των 134.000 € από τον Άξονα Προτεραιότητας  «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και αφορά σε  υπηρεσίες που παρέχονται κατ΄ οίκον στους ασθενείς καθώς στην ενίσχυση εξειδικευμένων υπηρεσιών, στον τομέα της παιδοψυχιατρικής, για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενίσχυση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας  Νοτιοανατολικών Κυκλάδων που λειτουργεί από Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΚΛΙΜΑΚΑ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, αφενός για την παροχή υπηρεσιών κατ΄ όικον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές, αφετέρου για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, στον πληθυσμό της ακτίνας δράσης της Μονάδας.

Επισημαίνεται ότι η ΚΛΙΜΑΚΑ, από την έναρξη λειτουργίας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων, το 2003, αξιοποιεί ένα οργανωμένο σύστημα Τηλεψυχιατρικής, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η μέγιστη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στο σύνολο του πληθυσμού ακτίνας δράσης της.

 

Για τις ανάγκες υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, προβλέπεται η απασχόληση ενός ψυχιάτρου, ενός  παιδοψυχιάτρου και δύο επαγγελματικών υγείας.

Το σύνολο των ωφελουμένων από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας ανέρχεται σε 300 άτομα.

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 01/02/2019 και λήξης η 31/12/2020.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 134.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.