Από το έτος 2016 χορηγούνται ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας ως είχε την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013).


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε, στις 16 Ιουλίου 2018, τον πίνακα με τις βαθμολογίες 2.986 αιτήσεων για άδεια φύτευσης νέου αμπελώνα έτους 2018 για όλη τη χώρα.
Για την Περιφερειακή Ενότητα των Κυκλάδων υπέβαλλαν αίτηση για άδεια φύτευσης αμπελιού οινοποιήσιμων ποικιλιών 39 αμπελουργοί με αιτούμενη έκταση 440,81 στρεμμάτων και χορηγούμενη τελικά έκταση 429,8 στρεμμάτων.

 

Νίκος Μανιός
Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥ.ΡΙΖ.Α.