Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 3, Τ.Κ. 84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ
Τηλέφωνο: 22810 87943, 76432 Fax: 22810 76432, E-mail: medicalasc@gmail.com

Ερμούπολη, 14-12-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δυνάμει της με αρ. πρωτ. 72562/29-11-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, επικυρώθηκε το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων, που διενεργήθηκαν την 21η Οκτωβρίου και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη 12-12-2018 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Παναγιώτα Βούλγαρη             Πρόεδρος
Βούλτσος Ιωάννης                   Α΄ Αντιπρόεδρος
Βιτζηλαίος Στυλιανός               Β΄ Αντιπρόεδρος
Μπαχαράκη Σοφία                   Γεν. Γραμματέας
Μπαλταρέτσου Ελισαμπέτα    Ταμίας
Γιαννικόπουλος Γεώργιος        Μέλη
Λήτος Ιλιριάνης
Παπαδόπουλος Ιορδάνης
Τζανίδης Γεώργιος
Χατζηγεωργίου Βασίλειος
Χατζηγεωργίου Ιωάννης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ        ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ