Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 με
τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα
βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες) σύμφωνα με :
– Το άρθρο 167 παρ.1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 184 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α)
– Το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α)
– Το αριθ.33954/2-6-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ «Συνεδρίαση περιφερειακών συμβουλίων
μετά την 31η Μαΐου 2020 και κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διασποράς του
ιού Covid 19»
Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο Η προστασία του Δημόσιου Χώρου και οι επιπτώσεις του διαχρονικού φαινομένου της
κατάληψης του στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία.
Εισηγητής: Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιβάλλοντος Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 2ο Γνωμοδότηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027.
Εισηγητής: Αντώνης Βουτσίνος, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Ν.Α.
ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 75/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα
«Επικαιροποίηση απόφασης για την παροχή κινήτρου 450 ευρώ υπέρ επικουρικών και
αγροτικών ιατρών στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του
Ν.4213/2013 και των υπ’ αριθμ. 23/2015, 85/2015, 144/2016, 79/2018 αποφάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Καραγιάννης Τριαντάφυλλος, Γενικός Δ/ντης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Δωδ/σου ΠΝΑΙ
ΠΡΟΣ: 1. Μέλη Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2
ΘΕΜΑ 4ο 3
η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 2
η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΕ
Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδ/σου κ Δ/νσης Οικονομικού Δωδ/σου
ΘΕΜΑ 5ο 3
η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 3
η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΕ
Κυκλάδων
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων – Ευάγγελος Μαούτσος
Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 6ο Γνωμοδότηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου
Αμοργού, Π.Ε. Νάξου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια : Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιβάλλοντος Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 7ο Αναγκαιότητα καθορισμού λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου
(νήσο Αστυπάλαια), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 46, του
Ν.4512/2018 (ΦΕΚ5Α).
Εισηγητής: Ιωάννης Γιαννάς, Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, Τμήμα
Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
ΘΕΜΑ 8ο Ορισμός Περιφερειακών Συμβούλων για την συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου
“Κουρέων – Κομμωτών και τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών”.
Εισηγητής: Καραγιάννης Τριαντάφυλλος, Γενικός Δ/ντης Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Δωδ/σου ΠΝΑΙ
ΘΕΜΑ 9ο Γνωμοδότηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά
το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) «Ανέγερση
BoutiqueHotel 5 * και Παραθεριστικών Κατοικιών στην περιοχή Πικρί Νερό Νήσου Ίου
Νομού Κυκλάδων» του φορέα «ΝΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Από αναβολή)
Εισηγήτρια : Έλλη Χωριανοπούλου, Εντεταλμένη Περιβάλλοντος Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 10ο Επικύρωση πρακτικών της 4
ης/28-3-2022 και 5ης/28-2-2022 συνεδρίασης Περιφερειακού
Συμβουλίου.
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ