Αγαπητοί Συμπατριώτες,

 

Σας υπενθυμίζω ότι με το α.π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9716/10-11-20 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης <<ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ>> με Κωδικό ΟΠΣ 5056685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020>>, με συνολικό κόστος πράξης  46.365.267,99 ευρώ.

Στην σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων αναφέρονται οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο νέο αεροδρόμιο καθώς και το χρονοδιάγραμμα έναρξης και λήξης της πράξης (30.6.21 – 31.12.23).

Είναι σημαντικό να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διότι γνωρίζουμε ότι στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αεροδρόμια.

 

Οφείλω επίσης να τονίσω ότι η κατασκευή του παραπάνω έργου δεν αναιρεί την υποχρέωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Κυβέρνησης να δρομολογήσουν και να υλοποιήσουν στο νησί μας εξίσου σημαντικά έργα στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της οδοποιίας, της ύδρευσης, των απορριμμάτων, των λιμενικών υποδομών  και γενικότερα σε έργα προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος.

 

Με θλίψη όμως οι φορείς της Πάρου και η τοπική μας κοινωνία ενημερώθηκαν πρόσφατα για την προσφυγή είκοσι δύο ( 22 ) ατόμων  σχετικά με την κατασκευή του νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και της επέκτασης του διαδρόμου στο αεροδρόμιο της Πάρου.

Για τον παραπάνω λόγο θα ήθελα να χαιρετίσω την χθεσινή ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου η οποία ταυτίζεται με την διαχρονική κοινή προσπάθεια – επιθυμία  των φορέων, των συλλόγων, των κατοίκων  και των επιχειρηματιών του νησιού μας που ξεκίνησε το 1995  για την κατασκευή ενός σύγχρονου και ασφαλούς αερολιμένα.

Συγχρόνως θα ήθελα να ζητήσω από τους είκοσι πολίτες που προσέφυγαν στο Σ.Τ.Ε. για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, να αποσύρουν την προσφυγή τους. Μία προσφυγή η οποία κάνει ζημιά στην τοπική μας οικονομία και στην ουσία θα ακυρώσει το σπουδαιότερο έργο υποδομής που έχει δρομολογηθεί για το νησί μας την τελευταία εικοσαετία.

 

 

Ο Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου

Κώστας Μπιζάς