Στη Θήρα σήμερα 29η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στο γραφείο του Πτωχοκομείου Θήρας.

 

Παρόντα Μέλη: 1) Σεβ/τος Μητροπολίτης Θήρας κ. Επιφάνιος, Πρόεδρος, 2) Χαράλαμπος Ρούσσος, Αντιπρόεδρος, 3) Ματθαίος Σαλίβερος, 4) Δημήτρης Γκινοσάτης, 5) Χαράλαμπος Δρόσος, 6) Ιωάννης Ζώρζος, 7) Ιωάννης Σιγάλας, Αριστείδης Χλωρίδης, 9) αιδ. Εμμανουήλ Λειβαδάρος.

Μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., παρευρίσκεται ο κ. Εμμανουήλ Π. Λειβαδάρος.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συζήτηση του θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο : Ομόφωνα το Δ.Σ επανέλαβε την πρόταση για την αναπλήρωση μέλους Δ.Σ. (μετά την παραίτηση του κ. Παρασκευά Σαλίβερου) και ανάληψη των καθηκόντων Διευθυντή από τον κ. Εμμανουήλ Πέτρου Λειβαδάρο, ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλα τα μέλη του συμβουλίου, δέχτηκε την θέση του μέλους Δ.Σ. και Διευθυντού και ζήτησε την στενή συνεργασία όλων των Μελών του Δ.Σ.. Κατόπιν τούτων,

 

I η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ως εξής:

1) Πρόεδρος; Σεβ/τος Επιφάνιος, Μητροπολίτης Θήρας
2) Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ρούσσος, Ακαδημαϊκός
3) Διευθυντής: Εμμανουήλ Λειβαδάρος
4) Ιωάννης Σιγάλας
5) Χαράλαμπος Δρόσος
6) Δημήτριος Γκινοσάτης
7) Ματθαίος Σαλίβερος
8) Ιωάννης Ζώρζος
9) Αριστείδης Χλωρίδης
10) Αιδ. Εμμανουήλ Λειβαδάρος

ΙΙ Το Δ.Σ. αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθυντή στον κ. Εμμανουήλ Π. Λειβαδάρο.