Στην προώθηση, προβολή και υποστήριξη του τουρισμού υγείας προσανατολίζεται ο ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, ο οργανισμός με απόφασή του θα συμμετέχει ως εταίρος  στο πρόγραμμα «Black Sea Basin Joint Operational Programme 2014-2020», το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων στις περιοχές της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινής προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος προωθούνται οι επιχειρήσεις και η επιχειρηματικότητα στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

Το έργο στοχεύει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της περιοχής επεκτείνοντας τις τρέχουσες τουριστικές υπηρεσίες, με την ανάπτυξη ενός νέου τύπου τουριστικών υπηρεσιών, τον τουρισμό υγείας. Ο τουρισμός υγείας θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στην Ευρώπη και ως οικονομική δραστηριότητα δημιουργεί θετικές εξωτερικές επιδράσεις στην τοπική οικονομία. Η επιλογή του τουρισμού υγείας ως κινητήριας δύναμης για την οικονομική ανάπτυξη, βασίζεται επίσης στο γεγονός ότι η λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας έχει τουριστικές υποδομές καθώς και υποδομές υγείας. Αυτές οι υποδομές θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την εν λόγω προσπάθεια και ο τουρισμός υγείας θα μπορούσε να καλύψει ολόκληρη την περιοχή και όχι μόνο τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας.

Ορισμός του τουρισμού υγείας

Ο τουρισμός υγείας μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία ταξιδίου εκτός της χώρας διαμονής για τη λήψη ιατρικής περίθαλψης. Αυτό που θέτει πραγματικά τη λέξη “τουρισμός” στην έννοια του τουρισμού υγείας, είναι ότι οι άνθρωποι συχνά παραμένουν στην ξένη χώρα μετά την ιατρική διαδικασία. Έτσι, οι ταξιδιώτες μπορούν να επωφεληθούν από την επίσκεψή τους στα αξιοθέατα, να κάνουν ημερήσιες εκδρομές ή να συμμετάσχουν σε άλλες παραδοσιακές τουριστικές δραστηριότητες. Κατά την τελευταία δεκαετία, κυρίως σε χώρες εκτός Ευρώπης, σημειώθηκε αξιοσημείωτη αύξηση στη δημοτικότητα του τουρισμού υγείας, η οποία έχει καταγράψει την προσοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των ερευνητών και των μέσων ενημέρωσης. Αν και αρχικά ο όρος αναφέρεται στο ταξίδι ασθενών από λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες σε ανεπτυγμένα έθνη για την αναζήτηση θεραπευτικών αγωγών που δεν είναι διαθέσιμες στην πατρίδα τους, σήμερα σημειώνονται τόσο ποιοτικές, όσο και ποσοτικές μεταβολές στην κινητικότητα των ασθενών, καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν από πλουσιότερες σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Από την άποψη αυτή, ο τουρισμός υγείας αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τις συμμετέχουσες περιοχές να προσφέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης στους τουρίστες, τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις στον τομέα της υγείας και να τους επιτρέψει να επωφεληθούν πλήρως από τις παγκόσμιες τάσεις και τα τοπικά ατού, ενώ ταυτόχρονα οι περιοχές των εταίρων διαφοροποιούνται από τις παραδοσιακές μορφές τουρισμού και εκμεταλλεύονται τους αναξιοποίητους πόρους τους αναπτύσσοντας και προωθώντας ένα κοινό καινοτόμο προϊόν τουρισμού υγείας.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου αφορούν τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του δυναμικού του τουρισμού υγείας στις περιοχές, την ανάπτυξη ενός κοινού διακρατικού προϊόντος τουρισμού υγείας, την αναβάθμιση των δυνατοτήτων των τοπικών αρχών και των δυνητικών επιχειρηματιών για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και τον εξοπλισμό τους με καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία, περιφερειακό σχέδιο δράσης για τις τοπικές κυβερνήσεις, συνέδρια και κατάρτιση για την επιχειρηματικότητα και επισκέψεις ανταλλαγής.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής, καθορίζοντας το πλαίσιο και τα εργαλεία για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην επιλέξιμη περιοχή. Επίσης, το έργο στοχεύει να υποστηρίξει, να προωθήσει και να προσφέρει ευκαιρίες στις αρχές και στους επιχειρηματίες των συμμετεχόντων περιοχών να αναπτυχθούν, ειδικά στον τομέα του τουρισμού υγείας, που θεωρείται μεγάλη ευκαιρία για τις επιλέξιμες περιοχές.

Πηγή: www.tornosnews.gr