Χωρίς ιδιάιτερες αλλαγές στα καθήκοντα τους, παραμένουν στις θέσεις τους οι αντιδήμαρχοι Θήρας, καθώς ορίστηκαν οι αρμοδιότητες για το χρονικό διάστημα από 05-09-2020 έως 04-09-2021 από το Δήμαρχο Θήρας κ. Αντώνη Σιγάλα.

Ο Δήμαρχος Θήρας, όρισε μια ακόμη Δημοτική Σύμβουλο σε θέση αντιδημάρχου, και όπως θα δείτε στην απόφαση που ακολουθεί πρόκειται για την κα Καλλιόπη Σιγάλα.

Η κα Σιγάλα αναλαμβάνει καθήκοντα που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:

1. Την ευθύνη εκ μέρους του Δήμου της επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους τους φορείς
κοινωνικής μέριμνας των νησιών του Δήμου.
2. Την ευθύνη εκ μέρους του Δήμου, της καταγραφής και παρακολούθησης, με στόχο την
αντιμετώπιση προβλημάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των ατόμων
της τρίτης και των ΑΜΕΑ.
3. Το συντονισμό, εκ μέρους του Δήμου, της εθελοντικής που αναπτύσσεται στο νησί με στόχο
την υποβοήθηση των κοινωνικών δομών του Δήμου στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση
της αποστολής τους.
4. Τη συνεργασία του Δήμου με τις εκκλησιαστικές αρχές του νησιού για την από κοινού
ανάπτυξη δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα και την προώθηση κοινωφελών έργων.
5. Ορίζεται υπεύθυνη για τις Κοινότητες Εμπορείου και Ακρωτηρίου.

Επισυνάπτεται στο σύνδεσμο που ακολουθεί η απόφαση με θέμα: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ»”

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ