Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07/04/2022 η διοικητική παράδοση – παραλαβή για χρήση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Λυκείου Παροικιάς», συνολικής αξίας 215.994,34 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους του Δήμου Πάρου.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιελάμβαναν την καθαίρεση των υπαρχόντων κουφωμάτων και την τοποθέτηση νέων θυρών και παραθύρων, την τοποθέτηση νέας θερμομόνωσης και υγρομόνωσης στην οροφή, τον εξωτερικό χρωματισμό του σχολικού κτιρίου, την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων οροφής και την τοποθέτηση δύο νέων αντλιών θερμότητα

Οι εγκαταστάσεις αναβαθμίστηκαν εξολοκλήρου και το σχολικό κτίριο παραδίδεται πλήρως λειτουργικό για να εξασφαλίζει στους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό τις απαραίτητες εσωτερικές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Επιπλέον, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων και των υποδομών του κτιρίου, θα διευκολύνει στο μέλλον τις εργασίες συντήρησης και διαχείρισης από τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου που είναι επιφορτισμένα για το έργο αυτό.

Τέλος, θα επιτευχθεί άμεσα η μείωση του λειτουργικού κόστους από την εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση και τον φωτισμό, το οποίο συνεπάγεται περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων που θα έχει άμεσα οφέλη στους δημότες του Δήμου και τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, τόνισε «Για τη Δημοτική Αρχή η βελτίωση των σχολικών και δημοτικών εγκαταστάσεων μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας, με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και παράλληλα επενδύουμε με ιδίους πόρους στην υλοποίηση σχετικών έργων υποδομής, τα οποία αποδίδονται στους πολίτες και την κοινωνία.»