Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θήρας, Κραντίνος Ελευθέριος προκηρύσσει:

διαγωνισμό για την πρόσληψη καθαρίστριας/στή με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου από  μία  (1) θέση  για το Νηπιαγωγείο Μεσαριάς, Νηπιαγωγείο Καρτεράδου, Νηπιαγωγείο Περίσσας – Εμπορείου και Νηπιαγωγείο Φηρών Θήρας για το Σχολικός Έτος 2018-2019.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι από 10/09/2018 μέχρι και 17/09/2018 στον Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/μένη της Σχολικής Μονάδας που ενδιαφέρεται.

Τεύχη της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν επίσης από τον Διευθυντή/ντρια – Προϊστάμενο/μένη της Σχολικής Μονάδας που ενδιαφέρεται, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο τηλ. 2286027053.


ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.
2.Πρόσφατο Πιστοποιητικό υγείας (από Δημόσιο Νοσοκομείο, κέντρο υγείας) .
3. Εντοπιότητα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.
5.Φωτοτυπία πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ  (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας).
6.Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης & Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ.