Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού υπηρεσιών Δήμου Θήρας και τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΟΚΜΠ χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: α) για τις Ομάδες: 1: Είδη Αρτοποιείου, 2: Είδη Παντοπωλείου και 3: Γάλατα Εργαζομένων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ), και β) για τις Ομάδες 4: Είδη Κρεοπωλείου, 5: Είδη Οπωροπωλείου και 6: Είδη Ιχθυοπωλείου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ) που προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 66.572,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 66.572,01€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2018 και 2019 του Δήμου Θήρας και του ΝΠΔΔ ΟΚΜΠ του Δήμου Θήρας.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα Φηρά Θήρας, την Πέμπτη 03 Μαΐου 2018 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 09:30 πμ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, και στα τηλέφωνα 2286360191/187 (αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου και Ευάγγελος Βαμβακούσης) και στη διαδικτυακή σελίδα του Δήμου Θήρας: https://www.thira.gov.gr/egovernment/prokirixeis-proskliseis-ekdilosis-endiaferontos/promitheiagalaktosketrofimongiatisanagkestonipiresiontoudimouthirasketounpddokmp.-40000178.html.


Ο Δήμος Θήρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. – εξοπλισμού οδικής ασφάλειας – συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης & χρωμάτων διαγράμμισης για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας έτους 2018 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, (Ομάδα 1:  Ρυθμιστικές πινακίδες – Πληροφοριακές Πινακίδες –Πρόσθετες Πινακίδες, Ομάδα 2:  Εξοπλισμός οδικής ασφάλειας, Ομάδα 3:  Υλικά Οριοθέτησης και Ελέγχου Χώρων Στάθμευσης, Ομάδα 4: Σύστημα ελέγχου χώρων στάθμευσης – πεζόδρομων, Ομάδα 5: Χρώματα διαγράμμισης) εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η μελέτη.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 23.615,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700 τηλ: 2286360191/187, την Παρασκευή 04 Μαΐου 2018 και ώρα παραλαβής προσφορών 09:00 π.μ με ώρα λήξης 09:30 π.μ, ενώπιον των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπή διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Θήρας, στα τηλέφωνα 2286360191/187, αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαμπέλα Φύτρου και Ευάγγελος Βαμβακούσης) καθώς και στη διαδικτυακή σελίδα του Δήμου Θήρας: https://www.thira.gov.gr/egovernment/prokirixeis-proskliseis-ekdilosis-endiaferontos/promitheiapinakidonkok,exoplismouodikisasfaleias,sistimatonstathmefsis&chromatondiagrammisis.-40000177.html.