Την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου οποίος θα αναλάβει να υλοποιήσει δράσεις συμβουλευτικής,  κατάρτισης, και πιστοποίησης των δεξιοτήτων 80 συνολικά ανέργων από τα νησιά των Κυκλάδων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ,  ενέκρινε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προσβασιμότητα στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, η ΕΥΔ ενέκρινε το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Ενέργειες Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής Καθοδήγησης, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης & Πιστοποίησης»,  το οποίο αποτελεί υποέργο της Πράξης  «Αναβάθμιση  προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων», συνολικού προϋπολογισμού 195.200,00 €.

Η Πράξη, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου,  είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Σκοπός της πράξης είναι 80 ωφελούμενοι, άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 29-64 ετών, απόφοιτοι υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για τη Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει μέσω ανοικτής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, με on/off κριτήρια την ιδιότητα του ανέργου, εγγεγραμμένου στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και το επίπεδο εκπαίδευσης, και μοριοδοτούμενα κριτήρια: το ατομικό / οικογενειακό εισόδημα, το συνολικό διάστημα συνεχιζόμενης ανεργίας, τα εκπαιδευτικά προσόντα και την ηλικία του υποψηφίου.
Οι δράσεις της συμβουλευτικής, της κατάρτισης, της εποπτείας της πρακτικής άσκησης και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων των ωφελουμένων θα υλοποιηθούν από εξωτερικό ανάδοχο στο που θα προκύψει από την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού.

Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη (πέντε ατομικές συνεδρίες), με κύριους στόχους τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης τους.

Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που συνδέονται με το ατομικό σχέδιο δράσης για την επαγγελματική ένταξη. Η θεωρητική κατάρτιση θα έχει μέση διάρκεια 150 ώρες και θα επιδοτείται με 5,00 € (μικτά) ανά ώρα.

Πρακτική Άσκηση των ωφελούμενων, διάρκειας 340 ωρών κατά μέσο όρο που θα επιδοτείται με 4,00 € (μικτά) ανά ώρα. Ο προχωρά στη σύζευξη των θέσεων αυτών με τους ωφελούμενους.
Πιστοποίηση προσόντων, που θα γίνει από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελουμένων που σήμερα βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, και την προώθησή τους στην απασχόληση, θα προάγουν την κοινωνική συνοχή και θα παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη.

Το Γραφείο Τύπου