Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος 2 καμερών ασφαλείας στο αλιευτικό καταφύγιο Βλυχάδας.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.500 € (επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Θήρας, οικονομικού έτους 2018.

Οι τεχνικές προδιαγραφές φαίνονται στο παράρτημα Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές έως την Πέμπτη 3/5/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

Α) Οικονομική προσφορά

Β) Τεχνικές προδιαγραφές όλων των απαιτούμενων προμηθευόμενων ειδών (κάμερες, καταγραφικά, καλωδιώσεις, τροφοδοτικά κλπ)

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής (Συνολική τιμή υλικών + εγκατάσταση +διασφάλιση καλής λειτουργίας). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την περαίωση.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την παρούσα θα δίνονται στο τηλέφωνο 2286028362.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  

ΚΑΜΕΡΕΣ

Λειτουργία ημέρας/νύχτα

Ανάλυση οθόνης τουλάχιστο 1920 Χ 1080

Ελάχιστος φωτισμός ημέρας περίπου 0,005 LUX

Οριζόντια περιστροφή 360ο

Κάθετη περιστροφή 180ο

αισθητήρα τουλάχιστον 2Megapixel

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ

Αδιάλειπτη λειτουργία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο

Δεκαέξι (16) κανάλια εισόδου video

Να μπορεί να συνδεθούν κάμερες αναλογικές, ψηφιακές, HD, καθώς και κάμερες IP

Να διαθέτει γραμμές εξόδου alarm out

Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ζωντανής προβολής, καταγραφής, αναπαραγωγής και απομακρυσμένης πρόσβασης

Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω προγράμματος πελάτη απο Web Browser, ή Smart Phone

Να έχει την κατάλληλη θύρα για σύνδεση με εξωτερικό πληκτρολόγιο χειρισμού καμερών, ρομποτικών καμερών speed dome

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Αποθηκευτικός χώρος  ≥4ΤΒ

Θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα τροφοδοτικά ρεύματος, καλωδιώσεις και UPS για αδιάλειπτη 24η λειτουργία.