Η ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ενδιαφέρεται να καταγράψει το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό για πιθανή μελλοντική συνεργασία με έδρα την Σύρο.

Περιγραφή Θέσεων

Α) Στέλεχος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Συνοπτική Περιγραφή Θέσης :

 • Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων έργων και συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Έργων του φορέα και τον Υπεύθυνο συγχρηματοδοτούμενων έργων για την παραγωγή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και αναφορών και την πληρότητα του φακέλου των έργων.
 • Υλοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως ενδεικτικά: τήρηση λογιστικής μερίδας, παρακολούθηση και εκτέλεση πληρωμών, συλλογή και αρχειοθέτηση παραστατικών, ενημέρωση Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΤΑΠ κ.λπ.
 • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο των συγχρηματοδοτούμενων έργων για την πορεία υλοποίησης τους ως προς το οικονομικό τους αντικείμενο.
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων έργων, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής τους.
Προσόντα:
 • Πτυχίο A.E.I. Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε ως στέλεχος οικονομικής διαχείρισης είτε ως στέλεχος λογιστηρίου.
 • Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Καλή γνώση περιβάλλοντος Ε.R.P (Εμπορική διαχείριση – Αποθήκες – Υποκαταστήματα – Λογιστική – Μισθοδοσία)
 • Γνώσεις και εμπειρία στη χρήση εφαρμογών Microsoft Office, και συστημάτων σχετικών με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΟΠΣ, e-ΠΔΕ, ΚΗΜΔΗΣ)
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, ικανότητες διαχείρισης ομάδων διαφορετικών επιστημονικών εξειδικεύσεων
 • Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών θα εκτιμηθεί ανάλογα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό έως την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ngerardi@cycladescc.gr