«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ 2018 Δ΄ΕΣΣΟ ».
Σχετ: Η αριθ. πρωτ.: Φ.421.1/48/310505/Σ.151/15-10-2018 έγγραφο ΓΕΝ/Β4/ΤΜΗΜΑ  ΙΙ

Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί στην εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ανωτέρω σχετική με (ΑΔΑ: 64ΔΧ6-ΙΦ9) που αφορά σε πρόσκληση Στρατευσίμων 2018 Δ΄ΕΣΣΟ.

Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Εμμαν.