Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της (ΔΕΥΑΘ), που εδρεύει στο Δήμο Θήρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. παρακάτω πίνακα) :
Κωδικός θέσης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
101
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
8  ΜΗΝΕΣ
4
102
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8  ΜΗΝΕΣ
1
103
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8  ΜΗΝΕΣ
2
104
ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
8  ΜΗΝΕΣ
1
105
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ)
8  ΜΗΝΕΣ
1
106
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
[Γ (C) Κατηγορίας – Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
8  ΜΗΝΕΣ
1
107
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
8  ΜΗΝΕΣ
4
108
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(για απασχόληση στη νήσο Θηρασία)
8  ΜΗΝΕΣ
2
109
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
8  ΜΗΝΕΣ
2

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27.07.2018.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θήρας νομού Κυκλάδων (ΔΕΥΑΘ), Φηρά Θήρας, Τ.Κ. 84700, Θήρα, υπόψη κου Ρούσσου Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 22860-25393/ 25394).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες και την σχετική αίτηση οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  καθώς και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας:
https://www.thira.gov.gr/egovernment/anakinoseis/proslipsiprosopikouorismenouchronoustidefathiras-40000376.html