Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  1ο Πρακτικό  της  συνεδρίασης  την  29/1/2021  του Συμβουλίου της Κοινότητας  Άνω Σύρου  του  Δήμου  Σύρου – Ερμούπολης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ 1/2021

 

ΘΕΜΑ : Εγκριση ψηφίσματος για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στην Άνω Σύρο του  Δήμου Σύρου – Ερμούπολης  σήμερα την 29η  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021 ημέρα  της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00 συνεδρίασε  το συμβούλιο της Κοινότητας σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α’), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α’) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.  και την Δ1α/ΓΠ.οικ.: 3060/16.1.2021  ΚΥΑ  (ΦΕΚ 89/Β/16.1.2021)  μετά  την  με  Α.Π  1339/25-1-2021 πρόσκληση  του Προέδρου  του  Συμβουλίου Κοινότητας  Άνω Σύρου σύμφωνα με τα άρθρα 88, 89  και 90 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, που  δόθηκε  σε  κάθε  σύμβουλο  χωριστά  και  αφού  υπέγραψαν  αποδεικτικό  παραλαβής.  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου  7  μελών  δήλωσαν παρόντα  7 μέλη  όπως  φαίνεται  παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πέτρος Ραουζαίος (Πρόεδρος)
 2. Πέτρος Καρβώνης
 3. Αγνή Φρέρη
 4. Αννα Μαρία Βακονδίου
 5. Αντώνιος Ρηγούτσος
 6. Αννα Ρούσσου
 7. Γεώργιος Βασάλος

Στην συνεδρίαση παρών δήλωσε και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Πέτρος Ρούσσος, για την τήρηση των πρακτικών.

1o έκτακτο θέμα για το οποίο συμφώνησαν όλοι οι παρόντες να συζητηθεί

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι προτείνει να εκδώσουμε ψήφισμα σχετικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση σε συνέχεια των πανελλαδικών κινητοποιήσεων των κοινοτήτων και σας παρουσιάζω σχέδιο ψηφίσματος.

 

Το  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018 και

 1. Την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου

2.Τη δια περιφοράς γνώμη των Κοινοτικών Συμβούλων, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης, (Καρβώνης απάντησε με ηλεκτρονική αλληλογραφία και Φρέρη, Βακονδίου, Ρηγούτσος, Ρούσσου, Βασάλος απάντησαν δια τηλεφώνου)

3.Τη δια περιφοράς γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία όλοι οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν θετικά στην πρόταση του Προέδρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση:

Ψήφισμα Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Άνω Σύρου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης , της Π.Ε. Σύρου , νομού Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

για το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο που αφορά την Tοπική Aυτοδιοίκηση

Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας.

Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη – όσο απομακρυσμένη και αν είναι η Κοινότητα από την έδρα του Δήμου –  είναι ο θεσμός του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου της Κοινότητας. Καθημερινά, Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων, στεκόμενοι δίπλα στις ανάγκες των συμπολιτών τους.

Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο.

Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από όλες τις διοικητικές δομές.

Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να χτίσει τα θεμέλια της.

Μετά από το Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης 28/01/2020 ,το Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυβέρνηση κατέθεσαν το σχέδιο νόμου όπου θα αλλάξει συλλήβδην τον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μια αλλαγή που προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς και ιδίως εμάς των Κοινοτήτων, δημόσια διοίκηση.

Η κατάργηση της ανεξάρτητης κάλπης, η κατάργηση Κοινοτήτων εδρών Δήμων, οι συγχωνεύσεις , η υποβάθμιση του ρόλου των Συμβουλίων Κοινότητας και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην επαρχία, θα απεμπολήσει κεκτημένα ετών ,θα απομακρύνει τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων.

Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική βολή.

Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία αποδεκατίζεται από πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, το χαμόγελο έχει χαθεί!

Ως αιρετοί σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ‘Α Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε, τους συμπολίτες μας και τον όρκο τον οποίο δώσαμε την ημέρα της ορκωμοσίας ζητάμε:

 1. Συμμετοχή στη επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου
 2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες
 3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας
 4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης

Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος λειτουργούν από της ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου ,εργαλεία του εκάστοτε Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας ,πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών.

Ζητούμε την εμπιστοσύνη της πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις Δημοκρατικές αρχές.

Καλούμε όλα τα Κοινοτικά συμβούλια ,τις Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές της χώρας μας να εκδώσουν ψηφίσματα στήριξης και διεκδίκησης για την διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων.

Καλούμε τους συμπολίτες μας και όλους ανεξαιρέτως τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να στηρίξουν τον δίκαιο αυτό αγώνα μας.

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στο τοπικό και κυκλαδικό τύπο, να κατατεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου – Ερμούπολης και του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με αίτημα να εκδοθεί και από αυτά αντίστοιχο ψήφισμα υποστήριξης του θεσμού των Κοινοτήτων, να σταλεί στους Βουλευτές του νομού μας , στην Κ.Ε.Δ.Ε. και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο Πρόεδρος

 

Πέτρος Ραουζαίος

 

  Τα Μέλη

Πέτρος Καρβώνης

Αγνή Φρέρη

Αννα Μαρία Βακονδίου

Αντώνιος Ρηγούτσος

Αννα Ρούσσου

Γεώργιος Βασάλος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ, 2/2/2021

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

 

Πέτρος Ραουζαίος