Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:45 με
τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα
βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες) σύμφωνα με :
– το άρθρο 10 παρ.1 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/τ.Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού τις διάδοσης του»,
Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1
ο Έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την υλοποίηση του έργου :
«Έργα Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδούρα (Β΄ Φάση) – Κατασκευή Νότιου
Υδραγωγείου, Υδραγωγείου Αφάντου & Αρχαγγέλου»
Εισηγητής : Εμμανουήλ Μαριάς, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 2
ο Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση του έργου:
«Βελτίωση επαρχιακής οδού 81Α02 επί της γέφυρας Κρεμαστής ν. Ρόδου».
Εισηγητής : Εμμανουήλ Μαριάς, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
ΘΕΜΑ 3
ο Κατάθεση πρότασης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για την εκκαθάριση εξόδων
μετακινήσεων υπηρεσιακών και αιρετών:
1. Καταβολή εξόδων μετακίνησης εκτός ΕΑΠ.
2. Δημιουργία Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού για την έκδοση χρεωστικών καρτών στους
μετακινούμενους για σκοπούς του Οργανισμού.
3. Απλοποίηση των διαδικασιών για τις μετακινήσεις υπηρεσιακών παραγόντων εκτός
νησιού όπου υπηρετούν.
Εισηγητής : Γεώργιος Λεονταρίτης, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων
ΠΡΟΣ: 1. Τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2. Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2
ΘΕΜΑ 4
ο
7
η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Δωδεκανήσου
οικονομικού έτους 2021.
Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Δωδ/σου κ Δ/νσης Οικονομικού Δωδ/σου
ΘΕΜΑ 5
ο
6
η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού
έτους 2021.
Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης Προϊστάμενος ΔΙΑΠ Κυκλάδων, Ευάγγελος Μαούτσος Προϊστάμενος
Δ/νσης Οικονομικού Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 6
ο Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2021-2025.
Εισηγητής : Αντώνης Βουτσίνος, Προϊστάμενος ΕΥΔ Π.Ν.Α.
ΘΕΜΑ 7
ο
Γνωμοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025.
Εισηγητής: Παναγιώτης Βενέρης, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης
ΘΕΜΑ 8
ο Λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το
Δ.Σ. και τη Γ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», αύξηση μετοχικού κεφαλαίου»
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Πρόεδρος «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΘΕΜΑ 9
ο Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», λόγω παραιτήσεως.
Εισηγητής: Χρήστος Μπάρδος, Πρόεδρος «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΘΕΜΑ 10
ο Ενημέρωση για την αντιπλημμυρική προστασία των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
(Αίτημα της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»)
ΘΕΜΑ 11
ο Επικύρωση πρακτικών της 8ης/21-7-2021 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΣΠΡΟ