Σας καλούμε στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στη νήσο Ρόδο, στην αίθουσα «ΔΕΛΦΟΙ» του
Ξενοδοχείου RODOS PALACE την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00
π.μ. με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1.Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου
2.Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 175 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) όπως ισχύουν, και την αριθ.69471/642/24-9-2021
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των Περιφερειών
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.4830/2021»
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΣΠΡΟΥ