Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του  Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, την υπ΄. αριθ. 375 εγκύκλιο ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ),  και την εγκύκλιο με αριθμό 488 (Αρθρο 11 του ν. 5043/2023),σας καλεί  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  ( ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την   18η  του μηνός    IOYΛIΟΥ  2023, ημέρα της εβδομάδας      ΤΡΙΤΗ   και ώρα 18:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ  2ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ( ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2023 ΤΟΥ ΟΚΜΠ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

 

 

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ  2ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΔΑΠΠΟΣ

( ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2023 ΤΟΥ  ΔΑΠΠΟΣ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

 

3.      ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΩΝΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 372/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

4.      ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΒΑΚ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΕΡΓΟΥ  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

6.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΕΡΓΟΥ  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

7.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 141/2023  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

8.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 142/2023  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : « ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ  ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

9.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

10.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 14/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΜΕ ΘΕΜΑ :

«ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Δ’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΒΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

11.   ΕΓΚΡΙΣΗ  3ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ