Συνεδριάζει στις 14 Μαΐου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 π.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιµελητηρίου Κυκλάδων στην Ερµούπολη Σύρου, µε τα κάτωθι θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης :

ΘΕΜΑ: 1ο Συζήτηση επί του περιεχοµένου του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής –Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ» – Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» Εισηγητής: Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζηµάρκος ΘΕΜΑ: 2ο Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχειακού οδικού δικτύου στα µικρά νησιά των Κυκλάδων στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής», µε τίτλο «Βελτίωση Ασφάλειας του οδικού δικτύου των µικρών νησιών της Περιφέρειας». Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ: 3ο Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχειακού οδικού δικτύου στα µεγάλα νησιά των Κυκλάδων στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδοµών», µε τίτλο «∆ηµιουργία και Βελτίωση υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες εισόδουεξόδου-έργο οδικής ασφάλειας» Εισηγητής:: Αντιπεριφερειάρχης Λεονταρίτης Γεώργιος

ΘΕΜΑ: 4ο Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχειακού οδικού δικτύου στα µικρά νησιά της ∆ωδεκανήσου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής», µε τίτλο «Βελτίωση Ασφάλειας του οδικού δικτύου των µικρών νησιών της Περιφέρειας». Εισηγητής: Ειδικός Συνεργάτης Στέργος Στάγκας
ΠΡΟΣ: 1. Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)

ΘΕΜΑ: 5ο Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για έργα βελτίωσης ασφάλειας επαρχειακού οδικού δικτύου στα µεγάλα νησιά της ∆ωδεκανήσου στα πλαίσια της Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδοµών», µε τίτλο «∆ηµιουργία και Βελτίωση υποδοµών σύνδεσης µε τις πύλες εισόδουεξόδου-έργο οδικής ασφάλειας» Εισηγητής:Ειδικός Συνεργάτης Στέργος Στάγκας

ΘΕΜΑ: 6ο 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Κυκλάδων έτους 2018 Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Κυκλάδων Αντώνης Λούβαρης

ΘΕΜΑ: 7ο Έγκριση 5ης τροποποίησης Προϋπολογισµού Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2018. Εισηγητής: Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων Ευάγγελος Μαούτσος

ΘΕΜΑ: 8ο Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος & Προϋπολογισµού ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2018 Εισηγητές: Α.Παπούλης Αν.Προϊστάµενος ∆/νσης Αναπτ.Πρ/σµού ∆ωδεκανήσου Β.Γιαννούρης, Αν.Προϊστάµενος ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: 9ο Έγκριση της τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού ∆’ Τριµήνου 2017 Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Φιλήµονας Ζαννετίδης ΘΕΜΑ: 10ο Έγκριση Οικονοµικού Απολογισµού 2017 – Οικονοµικού Προϋπολογισµού 2018 της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ». (Από αναβολή) Εισηγητής: Πρόεδρος ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ Καραµαρίτης Νικόλαος

ΘΕΜΑ: 11ο Ακύρωση της υπ.αριθµ.146/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου και έγκριση νέου σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου για το έργο «∆ιαµόρφωση χώρων της πρώην Νεφρολογικής Κλινικής για τη δηµιουργία Μονάδας ∆ιάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρµάκων (ΚΜ∆ΚΦ)». Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Σωτρίλλης Θωµάς

ΘΕΜΑ: 12ο Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έργο «Προσθήκη αίθουσας νηπιαγωγείου στο ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ονούσας» Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Μαργαρίτης Γιάννης

ΘΕΜΑ: 13ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Μεγίστης και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Χρήστος Ευστρατίου

ΘΕΜΑ: 14ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για την Έρευνα για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση Μελισσοκοµικών προβληµάτων στα νησιά των Κυκλάδων Προϋπολογισµού 19.900 € προ ΦΠΑ Εισηγητής:Αντιπεριφερειάρχης Φιλήµονας Ζαννετίδης ΘΕΜΑ: 15ο Έγκριση 1η τροποποίηση της ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κάσου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» ως προς το άρθρο 3: Ισχύς – ∆ιάρκεια – Χρονοδιάγραµµα Εισηγητής: Έπαρχος Μηνατσής Γιάννης

ΘΕΜΑ: 16ο Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αστυπάλαιας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων» Εισηγητής: Έπαρχος Γιάννης Θεµέλαρος ΘΕΜΑ: 17ο Επικύρωση πρακτικών 1ης/6-2-2018 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: 18ο Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου.