Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 09 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1),  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Δέσμευση πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 2. Δέσμευση πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 3. Ανάληψη ανελαστικών υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 4. Ανάληψη ανελαστικών υποχρεώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 5. Αναλήψεις υποχρεώσεων πολυετούς Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 6. Αναλήψεις υποχρεώσεων πολυετούς Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 7. Έγκριση πληρωμής ανεξόφλητων υποχρεώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 8. Έγκριση πληρωμής ανεξόφλητων υποχρεώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

 

 

 1. Έγκριση πιστώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 2. Έγκριση πιστώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 3. Έγκριση τροποποίησης μελέτης (1η) του έργου: «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου».
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού (1ο στάδιο – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 77677 του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πηγαδιών Καρπάθου».
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο: «Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Θήρας».
 6. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού Κως – Κέφαλος 2017».
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Κληρώσεων Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών από τη Μη.Μ.Ε.Δ. για το έτος 2019.
 8. Έγκριση όρων διαγωνισμού, συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Γεωτεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».
 9. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο πλαίσιο της πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2020 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΡΟΦΙΜΑ».

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης

Αντιπεριφερειάρχης