Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:30 με
τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα
βιντεοκλήσης zoom και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες) σύμφωνα με :
– Το άρθρο 167 παρ.1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 184 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α)
– Το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ.Α)
– Το αριθ.33954/2-6-2020 έγγραφο ΥΠΕΣ «Συνεδρίαση περιφερειακών συμβουλίων
μετά την 31η Μαΐου 2020 και κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διασποράς του
ιού Covid 19»
Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση Δράσεων Πρωτογενούς Τομέα
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης κ. Φ. Ζαννετίδης
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση Προγραμματισμού Δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου έτους 2022
Εισηγήτρια: Μαρία Ζωϊδου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού,
Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση Δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος
2022
Εισηγητές: Κώστας Χρυσοχοΐδης & Ιωάννης Μαργαρίτης, Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Τουριστικής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων
ΘΕΜΑ 4ο
Γνωμοδότηση του Β1 Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης» Δήμου Αμοργού.
Εισηγήτρια: Αδαμαντία Συμεοπούλου – Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
ΠΡΟΣ: 1. Μέλη Περιφερειακού
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

2. Όπως ο πίνακας αποδεκτών
(αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
2
ΘΕΜΑ 5ο Ανάκληση της υπ’ Αριθμ, 68/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ν.Αι, με
την οποία κηρύχθηκαν οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου :
«ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β΄ΦΑΣΗ) –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ &
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»
Εισηγητής: Εμμαννουήλ Μαριάς, Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε.Δ.
ΘΕΜΑ 6ο Ενημέρωση για την αντιπλημμυρική προστασία των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
Από Αναβολή
(Αίτημα της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»)
ΘΕΜΑ 7ο Λήψη απόφασης για τον τόπο διεξαγωγής της Ειδικής Συνεδρίασης εκλογής μελών
Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ 8ο Επικύρωση πρακτικών της 8ης/21-7-2021, 9ης
/27-9-2021, 10ης/25-10-2021, 11ης /10-11-
2021 & 12ης
/6-12-2021 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΑΣΠΡΟ