ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20/2023

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

(  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67, «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, την υπ΄. αριθ. 375 εγκύκλιο ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ),  και την εγκύκλιο με αριθμό 488 (Αρθρο 11 του ν. 5043/2023), σας καλεί  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί  με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ    την   21η του μηνός    ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2023, ημέρα της εβδομάδας       ΔΕΥΤΕΡΑ     και ώρα 18:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ   ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ  ( ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2023 ΤΟΥ  ΔΑΠΠΟΣ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

 

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

3.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ  ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

4.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2024.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

6.      ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΓΡΑΦΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΙΓΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

7.      ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

8.      ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

9.      ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

10.   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  (90) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΕΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

11.   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΛΕΥΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΤΗΣ κ. Yoncheva Lena   του Angelova  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

 

12.   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

13.   ΟΡΙΣΜΟΣ Α) ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :     κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

14.   ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΝΘΑΡΟΣ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ