Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   11η του μηνός    Oκτωβρίου   2019, ημέρα της εβδομάδας   Παρασκευή     και ώρα   17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

2.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 292/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5001760.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  κ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΦΛΩΡΑ.

3.      ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΚΑΙ «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β΄/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

4.      ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΣΔΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 01/09/2019 – ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 246 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ), ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4623/2019 .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 156/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 7ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

6.      ΑΙΤΗΜΑ κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

7.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ Ο κ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

8.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

9.      ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ #6.240# € ΓΙΑ ΤΗΝ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

10.   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

11.   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ , ΑΓΟΡΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

12.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 21/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

13.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 22/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

14.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 29/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

15.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 144/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΛΑΙΗΖ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

16.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 143/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΛΑΙΗΖ ΕΤΟΥΣ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ