Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν.3852_2010, σας καλούμε την 5η του μήνα Μαρτίου ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην Κοινότητα Θήρας) για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

1. Κατασκευή σκάλας για την εξυπηρέτηση της κίνησης κρουαζιέρας.
2. Αίτηση παράτασης μισθώματος παραλίας Μονολίθου.
3. Αίτηση χορήγησης άδειας τοποθέτησης ΑΤΜ.
4. Εφαρμογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διακίνησης εγγράφων – Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
5. Εφαρμογή κώδικα προσωπικών δεδομένων.
6. Ενοικίαση χώρων γραφείου.
7. Καθορισμός τμημάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Μονολίθου και της ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου της Βλυχάδας των οποίων θα γίνει παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ομπρελών και ξαπλώστρων παραλίας. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας και ορισμός της επιτροπής.
8. Προμήθεια απόδοσης λιμενικών τελών.
9. Προμήθεια απόδοσης λιμενικών τελών.
10. Προμήθεια απόδοσης λιμενικών τελών.
11. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
12. Αίτημα παράτασης παράδοσης κυκλοφοριακής μελέτης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας
Ευδαίμων Ιωάννης